Effect of forecrops and doses of herbicides on quality values of winter wheat
 
More details
Hide details
1
Department of Crop Production, Faculty of Biology and Agriculture, University of Rzeszów ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów
 
 
Acta Agroph. 2013, 20(3), 365-374
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The two-factor field experiment was conducted between 2008 and 2010, in the conditions of the Experimental Station of the University of  Rzeszów. The influence of forecrops - faba bean and winter wheat – and recommended and reduced doses of herbicides Sekator 6,25 WG and Arelon Dyspersyjny 500 SC on the quality of  Batuta winter wheat variety was examined. The application of full doses of herbicides resulted in an increase in protein and gluten content in grains and in the weight of 1000 grains of the wheat. A similar protein content and weight of 1000 grains as in the case of the application of full-dose were obtained after the application of 80 EC Atpolan adjuvant together with a reduced dose  The type of forecrop did not affect the protein content, falling number, and physical properties of the grain, while the field where faba bean was previously cultivated significantly increased the gluten content and sedimentation index. The protein content was positively correlated with the gluten content and index of sedimentation. Positive correlations were demonstrated between density and grain uniformity, and negative between the content of protein and gluten and grain uniformity.                                
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ przedplonów i dawek herbicydów na wartość użytkową ziarna pszenicy ozimej
dawki herbicydów, przedplony, pszenica ozima, cechy technologiczne ziarna
Dwuczynnikowe doświadczenie polowe zrealizowano w latach 2008-2010 w warunkach Stacji Doświadczalnej Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie. Badano wpływ przedplonów – bobiku i pszenicy ozimej oraz zalecanych i obniżonych dawek herbicydów Sekator 6,25 WG i Arelon Dyspersyjny 500 SC na cechy jakościowe ziarna pszenicy ozimej odmiany Batuta. Aplikacja pełnych dawek herbicydów powodowała wzrost zawartości białka i glutenu w ziarnie oraz masy tysiąca ziaren pszenicy. Uzyskano zbliżoną zawartość białka oraz masę tysiąca ziaren po zastosowaniu adiuwanta Atpolan 80 EC wraz z obniżoną dawką do stwierdzonej w warunkach dawki pełnej. Rodzaj przedplonu nie wpływał na zawartość białka, liczbę sedymentacyjną oraz masę tysiąca ziaren, natomiast stanowisko po bobiku zwiększało istotnie zawartość glutenu oraz wskaźnika sedymentacji. Zawartość białka była dodatnio skorelowana z zawartością glutenu i wskaźnikiem sedymentacji. Dodatnie zależności wykazano między gęstością a wyrównaniem ziarna, natomiast ujemne pomiędzy zawartością białka i glutenu a wyrównaniem ziarna.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top