Alternating magnetic field irradiation effects on three genotype maize seed field performance
 
More details
Hide details
1
Instituto Politécnico Nacional, Sepi-Esime, Zacatenco, Unidad Profesional “Adolfo López Mateos”. Col. Lindavista. México D.F., CP 07738, México
 
2
Departamento de Física, CINVESTAV – IPN, A. P. 14-740, México D.F., C.P. 07360, México
 
3
Colegio de Postgraduados. IREGEP. Programa de Semillas. Montecillo. Edo. de México, CP 56180, México
 
4
Unidad Académica de Física. Universidad Autónoma de Zacatecas. A.P. 580, Zacatecas
 
 
Acta Agroph. 2009, 14(1), 7-17
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this study alternating magnetic field treatments at low frequency (60 Hz) with combinations of three magnetic flux densities (20, 60 and 100 mT) and three exposure times (7.5, 15 and 30 minutes) were used as pre-sowing seed treatments in three maize (Zea mays L.) genotypes (CL-12 X CL-11, CL-4 X CL-1 and CL-13 x CL-1). In the case of CL-12 X CL-11 genotype these treatments increased significantly the seedling emergence rate, seedling dry weight and emergence in soil. The best treatment was found at magnetic flux density of 100 mT and exposure time of 7.5 min, with significant improvements in seedling emergence rate by 123.2%, field emergence by 110% and seedling dry weight, 21 days after planting, by 30.1%. In the case of CL-4 X CL-1 genotype it was found a negative biostimulation for seedling emergence percentage; finally in the CL-13 x CL-1 genotype there was not any significant effect. These results show that electromagnetic field treatment provide a simple and ecologically well compatible method to improve seed vigour in maize but is necessary to find the optimal irradiation parameters to induce a positive biostimulation in the maize seeds which also depends on the seed genotype.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ zmiennego pola magnetycznego na wschody nasion trzech genotypów kukurydzy w warunkach polowych
kukurydza (Zea mays L.), pole elektromagnetyczne, wigor nasion, biostymulacja
W prezentowanych badaniach zastosowano zmienne pole magnetyczne o niskiej częstotliwości (60 Hz) w kombinacji z trzema poziomami indukcji magnetycznej (20, 60 i 100 mT) oraz trzema czasami ekspozycji (7.5, 15 i 30 minut) do przedsiewnego traktowania nasion kukurydzy (Zea mays L.) trzech genotypów (CL-12 X CL-11, CL-4 X CL-1 oraz CL-13 x CL-1). W przypadku genotypu CL-12 X CL-11, traktowanie polem magnetycznym spowodowało istotne zwiększenie liczby wschodów siewek, suchej masy siewek, oraz wschodów w glebie. Najlepszą kombinacją doświadczenia okazało się traktowanie nasion polem o indukcji 100 mT przy czasie ekspozycji 7,5 min, które spowodowało istotną poprawę liczby wschodów siewek (o 123,2%), liczby wschodów polowych (o 110 %) oraz suchej masy siewek, 21 dni po wysadzeniu do gleby (o 30,1 %). W przypadku genotypu CL-4 X CL-1 stwierdzono negatywną biostimulację w zakresie procentowego wskaźnika wschodów. W przypadku ostatniego genotypu, CL-13 x CL-1, nie stwierdzono żadnego istotnego wpływu stymulacji nasion polem magnetycznym. Te wyniki pokazują, że stymulacja polem elektromagnetycznym stanowi dobrą i ekologiczną metodę poprawy wigoru nasion kukurydzy, ale konieczne jest znalezienie optymalnych parametrów dla wywołania dodatniej biostymulacji nasion kukurydzy, co uzależnione jest także od genotypu tych nasion.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top