RESEARCH PAPER
Contemporary problems and trends in soil science research in Poland, with special attention to soil degradation and protection
 
 
More details
Hide details
1
Zakład Gleboznawstwa, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, Poland
 
2
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
 
Publication date: 2020-06-12
 
 
Acta Agroph. 2001, (48), 241-252
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Soil science research in Poland can be characterised as multidisciplinary and multivariable. It results both from its interdisciplinary character and from various needs of many sectors, such as education, agriculture, forestry, and most recently also environment protection. This paper presents very general and subjective Author's opinion about trends and perspectives of soil science research in Poland. The analysis is based on the review of scientific papers of Polish soil scientists published in national and foreign journals recently. Scientific quality of papers was also considered based on the criteria elaborated by the State Committee for Scientific Research, Poland (KBN) and ISI.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Aktualne problemy i kierunki badań gleboznawczych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem degradacji, ochrony i rekultywacji gleb
gleboznawstwo, kierunki badań, publikacje, degradacja i ochrona gleb
Charakterystyczną cechą badań gleboznawczych w Polsce jest ich wielokierunkowość i różnorodność, która wynika zarówno z ich interdyscyplinarnego charakteru i zróżnicowanych potrzeb dydaktycznych, jak również konieczności rozwiązywania wielu problemów gospodarczych, zwłaszcza w rolnictwie i leśnictwie, czy ostatnio w zakresie degradacji, ochrony i rekultywacji gleb w obszarach o szczególnym nasileniu antropopresji. Niniejsze opracowanie jest spojrzeniem subiektywnym, niekompletnym i opartym przede wszystkim na analizie publikacji naukowych polskich autorów w czasopismach krajowych i zagranicznych, z uwzględnieniem poziomu tych publikacji wg kryteriów obowiązujących w Polsce (KBN) i w świecie (ISI). Jest raczej głosem w dyskusji nt. kierunków, potrzeb i perspektyw badań gleboznawczych w Polsce niż kompleksową analizą i oceną stanu i poziomu badań prowadzonych współcześnie w licznych placówkach naukowo-badawczych i dydaktycznych w kraju.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top