Utilisation of barley meal in bread production
 
More details
Hide details
1
Division of Cereal Technology, Faculty of Food Science, Warsaw University of Life Science ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa
 
 
Acta Agroph. 2012, 19(1), 19-27
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Applying the traditional technologies of wheat bread production with the addition of products coming from different cereals requires the experimental qualification of their percentage share so as not to worsen the physical and sensory features of bread. The investigation of the influence of the part of barley meal on the rheological proprieties of dough and bread quality was the aim of this work. The baking mixtures were prepared from wheat flour of the type 500 and of barley meal. The percentage share of barley meal in the mixtures was increased from 5 to 40%. The dough from wheat flour or from the mixtures was prepared with the single-phase method and baked in tins at temperature of 230ºC for 30 minutes. The basic chemical composition of wheat flour and barley meal was studied. The dough rheological proprieties were determined in farinograph and alveograph tests. The quality evaluation of bread included bread volume, hardness and the colour of crumb. The contents of water, protein, fat and mineral components (ash total) were considered in the chemical composition of bread. Also sensory evaluation of the quality of bread was conducted. The barley meal contained more fats and mineral components. Increase of the percentage content of barley meal in the mixtures caused higher water absorption, however, the dough rheological properties of the cake underwent unfavourable changes, decisive about the good bread quality. Only bread with the 10% share of barley meal receives similar ratings of sensory features to those of wheat bread (level I of quality).  The optimum share of the barley meal in wheat bread was determined to be 10%. The quality of bread did not decrease under such addition, and the content of mineral components increased.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wykorzystanie mączki jęczmiennej w piekarstwie
mąka pszenna, mączka jęczmienna, jakość chleba
Stosowanie tradycyjnych technologii produkcji pieczywa pszennego z dodatkiem produktów pochodzących z innych zbóż wymaga doświadczalnego określenia ich udziału, aby nie  pogorszyć cech fizycznych i sensorycznych pieczywa. Stąd celem niniejszej pracy było badanie wpływu udziału mączki jęczmiennej na właściwości reologiczne ciasta i jakość uzyskanego chleba. Do wypieku chleba stosowano mieszanki mąki pszennej typu 500 z mączką jęczmienną. W mieszankach udział mączki jęczmiennej zwiększał się od 5 do 40%. Ciasto z mąki pszennej i z mieszanek przygotowywano metodą jednofazową, dzielono do foremek i wypiekano w piecu elektrycznym w temperaturze 230ºC przez 30 min. Oznaczano podstawowy skład chemiczny mąki pszennej i mączki jęczmiennej. Właściwości reologiczne ciasta określano w farinografie i alweografie. Ocena jakości chleba obejmowała: objętość oraz twardość i barwę miękiszu. Oznaczając skład chemiczny chleba uwzględniono zawartość: wody, białka ogółem, tłuszczów oraz składników mineralnych (popiół ogółem). Przeprowadzono także punktową ocenę jakości chleba. Stwierdzono, że mączka jęczmienna zawierała więcej tłuszczów i składników mineralnych. Zwiększenie udziału mączki jęczmiennej w mieszankach wpływało na wzrost ich wodochłonności, jednak niekorzystnym zmianom ulegały właściwości reologiczne ciasta, decydujące o jakości uzyskanego chleba. Optymalny udział mączki jęczmiennej w chlebie pszennym wynosił 10%. Przy takim dodatku nie wystąpiło obniżenie jakości chleba w porównaniu z chlebem pszennym (I poziom jakości), a istotnie wzrosła w nim zawartość składników mineralnych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top