RESEARCH PAPER
Influence of thawing kinetic on chosen properties of garlic
 
More details
Hide details
1
Zakład Inżynierii Chłodnictwa AR, ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin
 
 
Publication date: 2021-12-09
 
 
Acta Agroph. 2003, (82), 63-72
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Garlic cloves were thawed by: water immersion, natural air convection, air impingement method. Thawing kinetics, drip loss, texture and sensory properties were analysed for the process and product. The drip loss for natural convection air thawing was 1.28%, which was higher than for the impingement thawing (0.74% ). The value of maximal cutting force for raw garlic (17.37 N) and impingement thawed garlic (17.39 N) reported were similar. The results of experiments showed that thawing time and environment kind influenced on quality factors of garlic after thawing. Using impingement method provided to maintain the best quality of garlic after thawing process.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ kinetyki rozmrażania na wybrane właściwości czosnku
czosnek, rozmrażanie, właściwości fizyczne, odwrócona fluidyzacja
Ząbki czosnku poddawano rozmrażaniu w środowiskach wodnych oraz w powietrzu owiewowo i techniką odwróconej fluidyzacji (impingement). Przebieg procesu i właściwości produktu oceniano poprzez analizę kinetyki rozmrażania, badanie wycieku rozmrażalniczego, charakterystykę tekstury na podstawie testów cięcia oraz za pomocą testu organoleptycznego w10 punktowej skali preferencji. Rozmrażanie w powietrzu w warunkach konwekcji swobodnej prowadzi do największych strat masy sięgających 1,28%, natomiast realizacja rozmrażania techniką odwróconej fluidyzacji ogranicza te straty do 0,74% masy początkowej. Wartości maksymalnej siły cięcia czosnku surowego i po rozmrażaniu techniką odwróconej fluidyzacji są zbliżone do siebie i wynoszą odpowiednio 17,39 N i 17,37 N. Rozmrażanie pozostałymi metodami kształtuje wartości tej cechy powyżej 20,0 N i są one istotnie zróżnicowane. W wyniku przeprowadzonych doświadczeń stwierdzono, że czas rozmrażania i rodzaj środowiska, w którym prowadzony jest proces wpływają na właściwości rozmrożonego czosnku. Jednocześnie, wykorzystanie techniki odwróconej fluidyzacji do rozmrażania czosnku umożliwia najlepsze zachowanie jego jakości.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top