Agriculture in the north-western region of Poland in the years 2002-2005
 
More details
Hide details
1
Department of Soil, Plant Cultivation and Experimental Design, Agricultural University, ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin
 
 
Acta Agroph. 2007, 10(2), 303-315
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The region consists of 4 provinces (Lubuskie, Pomorskie, Warminsko-mazurskie and Zachodniopomorskie) with similar natural conditions and productive potential of the agriculture. The area of the region is 25.4% of the area of Poland, with 81 persons per 1 km2 as the average density of population. In 2005, 30.8 to 40.0% of the total population lived in rural areas. The share of agricultural land in the total area of the region varied within 35.6-45.1% (Poland – 50.9%), and that of afforestation – from 30.0 to 48.7%. In the structure of agricultural land, arable land was on the level of 70.1-82.5%, and permanent grassland 17.5-29.7%. In the agrarian structure numerical prevalence was that of small (1-5 the ha) farms – from 32.1 to 50.4%, but they occupied only 4.2-9.8% of the acreage of agricultural land. Larger farms (20 and more hectares) constituted 11.4 to 24.4% and occupied 54.0-72.4% of agriculture land. The structure of sowings was dominated by cereals (71.9-73.2%) and industrial plants, including rapeseed and agrimony (2.6-12%). In the structure of cereals the dominant crop was wheat, then rye and triticale, both in the compared provinces and in Poland as a whole. The average yields of potatoes and wheat (with the exception of Lubuskie) in the provinces were higher compared to the mean values for Poland The number of farm-animals was within 16.0-45.8 LU per 100 ha of agricultural land, and showed a decreasing tendency in comparison to 2002. The consumption of mineral fertilizers amounted to 90.3-124.9 kg of NPK per 1 ha of agricultural land (in Poland 102,4 kg) and increased slightly compared to 2002.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Rolnictwo w regionie północno-zachodniej Polski w latach 2002-2005
struktura gospodarstw, użytkowanie gruntów, plony
Region obejmuje 4 województwa (lubuskie, pomorskie, warmińsko-mazu-rskie i zachodniopomorskie) o zbliżonych warunkach przyrodniczych i potencjale produkcyjnym rolnictwa. Obszar regionu stanowi 25,4% powierzchni kraju o średniej gęstości zaludnienia wyno-szącej 81 osób na 1 km2. Udział użytków rolnych w powierzchni ogólnej w 2005 r. wahał się w gra-nicach 35,6-45,1% (Polska 50,9%), a lasów 30,0-48,7%. W strukturze użytków rolnych grunty orne stanowiły 70,1-82,5%, a trwałe użytki zielone 17,5-29,7%. W strukturze agrarnej przeważały li-czebnie gospodarstwa małe (1-5 ha) od 32,1 do 50,4%, ale zajmowały tylko 4,2-9,8% areału użyt-ków rolnych. Gospodarstw większych (20 i więcej ha) było od 11,4 do 24,4% i zajmowały 54,0-72,4% powierzchni użytków rolnych. W strukturze zasiewów dominowały zboża (71,9-73,2%) oraz rośliny przemysłowe, w tym rzepak i rzepik (2,6-12%); zmniejszyła się uprawa ziemniaka i buraka cukrowego. W strukturze gatunkowej zbóż przeważała uprawa pszenicy, następnie żyta i pszenżyta. Średnie plony pszenicy wahały się w granicach 34,6-40,1 dt.ha-1, przy średniej dla Polski – 38,0 dt.ha-1. Obsada zwierząt gospodarskich kształtowała się w granicach 16,0-45,8 DJP na 100 ha użytków rolnych i w porównaniu z 2002 r. wykazywała tendencje spadkową. Zużycie nawozów mineralnych wynosiło 90,3-124,9 kg NPK na 1 ha użytków rolnych (w Polsce 102,4 kg) i nie-znacznie wzrosło w porównaniu z 2002 r.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top