Evaluation of the nitrogen mineralization process in soils of some peat ecosystems of north-eastern Poland in the aspect of soil resources conservation
 
More details
Hide details
1
Departament of Soil Science and Soil Protection, University of Warmia and Mazury, Łódzki sqr. 3, 10-727 Olsztyn
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(89 - 4), 721-728
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the results of the studies on mineralization of nitrogen organic links in soils of two peat areas in the macro-region of the Mazurian Lakeland situated in young glacial zone of north-eastern Poland. The mineralization process results in the mineral nitrogen release, organic matter decrement as well as in the lowering of soil surface. Mineralization intensity was diversified due to habitat conditions, particularly to soil dehydration condition and moisturization. Seasonal fluctuations were noted in mineral nitrogen release. It was shown that increased mineralization, including winter, took place in dehydrated, intensively utilized peat-moorsh soils. Limited mineralization occurred in highly moisturized soils. The collected results may be used in conservation and rational use of peat soils.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena procesu mineralizacji azotu w glebach wybranych ekosystemów torfowiskowych Polski północno-wschodniej w aspekcie ochrony zasobów glebowych
tereny młodoglacjalne, gleby hydrogeniczne, mineralizacja azotu, azot azotanowy, azot amonowy
Praca przedstawia wyniki badań nad mineralizacją organicznych połączeń azotu w glebach dwóch obiektów torfowych w makroregionie Pojezierza Mazurskiego na terenach młodoglacjalnych Polski północno-wschodniej. Rezultatem procesu mineralizacji jest uwalnianie azotu mineralnego, ubytek materii organicznej, oraz obniżanie powierzchni gleb. Intensywność mineralizacji była zróżnicowana w zależności od warunków siedliskowych, a zwłaszcza stanu odwodnienia gleb i ich uwilgotnienia. Występowały wahania sezonowe w uwalnianiu się azotu mineralnego. Wykazano, że wzmożona mineralizacja, przebiegająca także podczas zimy, miała miejsce w odwodnionych, ekstensywnie użytkowanych glebach torfowo-murszowych. Ograniczona mineralizacja występowała w glebach silnie uwilgotnionych. Zebrane wyniki mogą być wykorzystane dla ochrony i racjonalnego użytkowania gleb torfowych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top