Physical status of soils of manor park in Kozłówka, province of Lublin, Poland
 
More details
Hide details
1
Institute of Soil Science, Environment Engineering and Management, University of Life Science in Lublin ul. S. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
 
 
Publication date: 2015-12-22
 
 
Acta Agroph. 2015, 22(4), 445-456
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A study was conducted on the physical status of soils of the manor park in Kozłówka, Province of Lublin, Poland. The soils represented Anthrosols (3 pedons) and Technosols (2 pedons). Samples for analyses were taken from three horizons (0-10, 20-30 and 40-50 cm) into metal cylinders with volume of 100 cm3. The analyses included determination of bulk density of the soils, solid phase density and water capacity at various states of soil water potential. Data were used to calculate the total porosity, water retentions: gravitational, available for plants, productive and unavailable for plants, as well as the air capacity in the state of field water capacity. Analysing the physical properties of the soils we can conclude that the Anthrosols most frequently showed a better physical status than the Technosols. Decidedly the best set of physical features among the Anthrosols was presented by the layer of 0-10 cm – soil density was very low, total porosity very high, field water capacity (m3 m−3) very high and high, retention of water available for plants (m3 m−3) very high, field air capacity very high and high. The layer of 0–10 cm of the Technosols should also be evaluated positively – soil density was very low and low, total porosity very high and high, field water capacity (m3 m−3) was high, retention of water available for plants (m3 m−3) high and medium, field air capacity high.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Stan fizyczny gleb parku dworskiego w Kozłówce, w województwie lubelskim
Kozłówka, park dworski, Gleby antropogeniczne, anthrosole, Technosole, właściwości fizyczne
Przeprowadzono badania właściwości fizycznych antropogenicznych gleb parku dworskiego w Kozłówce, w województwie lubelskim. Badane gleby reprezentowały anthrosole (3 pedony) i technosole (2 pedony). Próbki do badań pobrano z trzech warstw (0-10, 20-30 i 40-50 cm) do cylindrów o objętości 100 cm3. Wykonano oznaczenia gęstości gleby, gęstości stałej fazy i pojemności wodnej w różnych stanach potencjału wody. Na tej podstawie obliczono porowatość ogólną, retencję wody: grawitacyjnej, dostępnej dla roślin, produkcyjnej i niedostępnej dla roślin oraz pojemność powietrzną w stanie polowej pojemności wodnej. Oceniając właściwości fizyczne badanych gleb, można stwierdzić, że anthrosole wykazywały najczęściej lepszy stan fizyczny niż technosole. Zdecydowanie najkorzystniejszy zespół cech fizycznych prezentowała warstwa 0-10 cm w anthrosolach – gęstość gleby była bardzo mała, porowatość ogólna bardzo duża, polowa pojemność wodna (m3·m−3) bardzo duża i duża, retencja wody dostępnej dla roślin (m3·m−3) bardzo duża, polowa pojemność powietrzna bardzo duża i duża. Warstwę 0-10 cm technosoli należy również ocenić pozytywnie – gęstość gleby była bardzo mała i mała, porowatość ogólna bardzo duża i duża, polowa pojemność wodna (m3·m−3) duża, retencja wody dostępnej dla roślin (m3·m−3) duża i średnia, polowa pojemność powietrzna duża.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top