RESEARCH PAPER
Physical status of soils of Park Ludowy in Lublin
 
More details
Hide details
1
Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. S. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
 
 
Publication date: 2018-07-12
 
 
Acta Agroph. 2018, 25(2), 213-225
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
A study was conducted on the physical properties of anthrosols in the Park Ludowy in Lublin. Soil samples for analyses were taken from five pedons, from layers of 0-25, 25-50 and 50-75 cm, into cylinders with volume of 100 cm3. Determinations included the bulk density of the soils, particle density, and water capacities at states of high and low water potential. Calculations of total porosity, retention of productive water and water usable for plants, as well as of air capacities at various states of water potential were performed. The physical status of the soils in the Park, formed as an effect of intensive anthropogenic activity, and especially of the introduction of large amounts of foreign material – sugar beet flume mud and loess, should be assessed as very good. The soils were most often characterised by very low bulk density, very high total porosity, full water capacity and field water capacity, very high and high retention of water usable for plants and productive water, and by diversified field air capacity – from low to excessive.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Stan fizyczny gleb Parku Ludowego w Lublinie
Lublin, Park Ludowy, gleby kulturoziemne, stan fizyczny gleb
Przeprowadzono badania właściwości fizycznych gleb kulturoziemnych w Parku Ludowym w Lublinie. Próbki do badań pobrano z pięciu pedonów, z warstw 0-25, 25-50 i 50-75 cm do cylindrów o objętości 100 cm3. Oznaczono gęstość objętościową gleby, gęstość stałej fazy i pojemności wodne w stanach wysokiego i niskiego potencjału wody. Wykonano obliczenia porowatości ogólnej, retencji wody produkcyjnej i użytecznej dla roślin oraz pojemności powietrznej w różnych stanach potencjału wody. Stan fizyczny gleb parku ukształtowany w efekcie intensywnych działań antropogenicznych, a szczególnie wprowadzenia dużych ilości obcego materiału – ziemi spławiakowej i lessu, należy ocenić jako bardzo dobry. Gleby charakteryzowały się najczęściej bardzo małą gęstością objętościową, bardzo dużą porowatością ogólną, pełną pojemnością wodną i polową pojemnością wodną, bardzo dużą i dużą retencją wody użytecznej dla roślin i wody produkcyjnej oraz zróżnicowaną polową pojemnością powietrzną – od małej do nadmiernej.
 
REFERENCES (17)
1.
Adamiec P., Trzaskowska E., 2012. Diagnoza stanu i walorów parków miejskich Lublina oraz wytyczne do ich kształtowania. Teka Kom. Arch. Urb. Stud. Krajobr. – OL PAN. VIII/1, 7-18.
 
2.
Dziennik Ustaw, 2015. Poz. 132. Rozp. Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie procesu odzysku R10.
 
3.
Elmqvist T., Setälä H., Handel S.N., van der Ploeg S., Aronson J., Blignaut J.N., Gómez-Baggethun E., Nowak D.J., Kronenberg J., de Groot R., 2015. Benefits of restoring ecosystem services in urban areas. Current Opinion in Environ. Sustainabil., 14, 101-108.
 
4.
Gawarecki H., Gawdzik C., 1976. Ulicami Lublina. Wyd. Lubelskie, Lublin.
 
5.
Gawarecki H., Gawdzik C., 1980. Lublin i okolice. Wyd. Sport i Turyst., Warszawa.
 
6.
IUSS Working Group WRB. World Reference Base for Soil Resources 2014, update 2015. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. World Soil Resources Reports No. 106. FAO, Rome, ISBN 978-92-5-108369-7.
 
7.
Jaroszuk-Sierocińska M., Kołodziej B., Bryk M., Słowińska-Jurkiewicz A., 2017. Właściwości wodne i powietrzne gleb parku miejskiego – Ogrodu Saskiego w Lublinie. Acta Agrophys., 24(2), 239-251.
 
8.
Kowarik I., 2017. Urban wilderness: Supply, demand, and access. Urban Forestry & Urban Greening, doi:10.1016/j.ufug.2017.05.017.
 
9.
Lepczyk C.A., Aronson M.F.J., Evans K.L., Goddard M.A., Lerman S.B., Macivor J.S., 2017. Biodiversity in the City: Fundamental Questions for Understanding the Ecology of Urban Green Spaces for Biodiversity Conservation. BioScience, 67(9), 799-807, doi:10.1093/biosci/bix079.
 
10.
Musierowicz A. (red.), 1961. Mapa gleb Polski, skala 1:300000, Wyd. Geolog., Warszawa. Arkusz D5 Lublin. Barański E., Dobrzański B., Musierowicz A. (red.).
 
11.
Paluszek J., 2011. Kryteria oceny jakości fizycznej gleb uprawnych Polski. Acta Agroph., Rozpr. i Monogr., 191.
 
12.
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, 2011. Systematyka gleb Polski. Wyd. V. Roczn. Glebozn., 62,3, 193.
 
13.
Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, Oddz. Lubelski, 1931. Ilustrowany przewodnik po Lublinie.
 
14.
Słowińska-Jurkiewicz A., Jaroszuk-Sierocińska M., 2015. Stan fizyczny gleb parku dworskiego w Kozłówce, w województwie lubelskim. Acta Agroph., 22(4), 445-456.
 
15.
Threlfall C.G., Kendal D., 2017. The distinct ecological and social roles that wild spaces play in urban ecosystems. Urban Forestry & Urban Greening, doi:10.1016/j.ufug.2017.05.012.
 
16.
Uchwała Nr 735/XXIX/2017 Rady Miasta Lublin., 2017. Pobrano: styczeń 2018 z https://bip2.lublin.eu/bip/um.
 
17.
Wolch J.R., Byrne J., Newell J.P., 2014. Urban green space, public health, and environmental justice: The challenge of making cities ‘just green enough’. Landscape and Urban Planning, 125, 234-244, doi:10.1016/j.landurbplan.2014.01.017.
 
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top