Variability of extreme air temperature in the region of Bydgoszcz in the period 1971-2005
 
More details
Hide details
1
Chair of Melioration and Agrometeorology, University of Technology and Agriculture ul. Bernardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz
 
Acta Agroph. 2007, 9(2), 541–547
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the paper series of maximum and minimum temperature were analysed. The standardized measurements were taken in the period of 1971-2005 in Research Centre of University of Technology and Agriculture at Mochełek, 20 km from Bydgoszcz. Mochełek is located in the south-eastern part of the Wysoczyzna Krajeńska area. The results of analysed data showed a great variability during that period of time, especially in winter months. Maximum temperature tended to increase. In four cases (April, August, warm half-year, a year) equations of linear trends were significant. Minimum temperature was characterized by lower significance of the equations for linear trends as compared to those for maximum temperature. Analysed trends had multidirectional character but mostly with decreasing tendency.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zmienność ekstremalnej temperatury powietrza w rejonie Bydgoszczy w latach 1971-2005
maksymalna temperatura powietrza, minimalna temperatura powietrza, rejon Bydgoszczy, trendy liniowe
W pracy przeanalizowano serie maksymalnej i minimalnej temperatury powietrza z lat 1971-2005. Pomiary wykonywano w sposób standardowy w Stacji Badawczej ATR Bydgoszcz w Mochełku, położonej około 20 km od Bydgoszczy, na południowo-wschodniej krawędzi Wysoczyzny Krajeńskiej. Wyniki badań nad przebiegiem średnich temperatur ekstremalnych wykazały bardzo dużą ich zmienność czasową dotyczącą wszystkich przyjętych kroków czasowych, w tym zwłaszcza miesięcy zimowych. Temperatura maksymalna odznaczała się tendencją rosnącą. W czterech przypadkach (kwiecień, sierpień, półrocze letnie, rok) równania trendów liniowych były istotne. Temperaturę minimalną charakteryzowała mniejsza istotność równań trendów liniowych, w porównaniu z temperaturą maksymalną. Zbadane tendencje układały się różnokierunkowo, jednak z wyraźną przewagą tendencji malejących.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125