Influence of development phases dates and lengths on fibre flax of NIKE variety in Northern Poland
 
 
More details
Hide details
1
Department of Meteorology and Climatology of Agriculture, University of Agriculture, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2004, 3(2), 281-290
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Using unpublished results of field experiment carried out in experimental stations COBORU located in northern part of the country the analysis of straw and seeds yield depending upon development phases lengths and sg term of their occurrence. Mean sowing term in this region occurred on 18 April. Earlier or 2 weeks later sowing did not influence flax yield. Straw yield depended on development phase length particularly between emergence and beginning of flowering. Shortening of this period turned out advantageous for high seeds yield, such as enlargement of flax generative development period. Ratio of vegetative to generative development length allowed to determine their influence on straw and seeds yielding. At similar lengths of these periods at the ratio 1:0,848 the high yield of seeds was noticed, while for straw yield this ratio fluctuated in a wide range and did not influence yielding.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ terminów faz i długości okresów rozwojowych na plonowanie lnu włóknistego odmiany NIKE w rejonie Polski Północnej
termin siewu, okresy rozwojowe, plon słomy, plon nasion
Wykorzystując nie publikowane wyniki z doświadczeń polowych przeprowadzonych w stacjach doświadczalnych COBORU zlokalizowanych w północnej części kraju dokonano analizy plonowania słomy i nasion w zależności od terminów pojawów i długości faz rozwojowych lnu włóknistego. Średni termin siewu w tym rejonie przypadał na 18 kwietnia. Siewy wcześniejsze lub późniejsze o 2 tygodnie od tej daty nie wpływały na plonowanie lnu. Plon słomy determinowany był głównie długością trwania wegetatywnego okresu rozwoju, w szczególności agrofenofazy od wschodów do początku kwitnienia. Skracanie tego okresu okazało się korzystne dla wysokiego plonowania nasion, podobnie jak wydłużenie okresu generatywnego rozwoju lnu. Stosunek długości rozwoju wegetatywnego do rozwoju generatywnego lnu pozwolił określić ich relację na plonowanie słomy i nasion lnu. Przy zbliżonych długościach tych okresów, stosunek 1: 0,848 notowano wysoki plon nasion, dla plonu słomy stosunek ten zawierał się w szerokich granicach i nie różnicował plonowania.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top