Valuation of the agroclimate of Poland for multiphase harvesting of alfalfa green matter
 
More details
Hide details
1
Department of Agrometeorology and Applied Informatics, Institute of Soil Science and Plant Cultivation, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
 
 
Acta Agroph. 2005, 6(1), 53-58
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper deals with a multiple model of relationships between the yield of alfalfa (var. Kleszczewska) and the weather course that was published in 1987 in Pamiętnik Puławski No. 89. According to the model, total green matter yield from three cuts is affected by:
 • thermal and snow conditions in winter (Dec.-Feb.) and in March,
 • sunshine and temperature together with rainfall from the start of vegetation until the first harvest,
 • date when the plants of the second cut start to re-grow,
 • rainfall together with sunshine during the creation of the second cut yield,
 • rainfall during the above-mentioned period together with rainfall preceding the harvest of the first cut,
 • date when the plants of the third cut start to re-grow,
 • rainfall together with sunshine during the creation of the third cut yield.
Insertion of the values of weather elements from the years 1951-1980 into the partial regression models made it possible to determine theoretical yields for 58 sites. Then total yield-creating weather effects were assessed for the multi-year period under study. They were valuation indexes for agroclimate (dt/ha) related to standardized background of agricultural conditions over the years. Application of spatial interpolation allowed to obtain a map of agroclimate for alfalfa production in Poland and a map of yield variation caused by the long-term weather course.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Bonitacja agroklimatu Polski dla wielokośnego zbioru zielonej masy lucerny
lucerna, agroklimat, bonitacja agroklimatu Polski
W pracy wykorzystano wieloskładnikowy model związków plonowania lucerny (odmiana Kleszczewska) z przebiegiem pogody opublikowany w Pamiętniku Puławskim, 1987, z. 89. Według tego modelu na ilość zielonej masy z trzech pokosów lucerny wpływają:
 • warunki termiczne i śnieżne zimy (grudzień-luty) i marca,
 • usłonecznienie i temperatura w interakcji z opadami, od ruszenia wegetacji do pierwszego zbioru,
 • data rozpoczęcia odrastania roślin drugiego pokosu,
 • opady w interakcji z usłonecznieniem w okresie tworzenia się plonu drugiego pokosu,
 • opady powyższego okresu w interakcji z opadami okresu przed zbiorem pierwszego pokosu,
 • data rozpoczęcia odrastania roślin trzeciego pokosu,
 • opady w interakcji z usłonecznieniem w okresie tworzenia się trzeciego pokosu.
Wartości elementów pogody w kolejnych latach 1951-1980 wprowadzono do cząstkowych modeli regresji i wyznaczono plony teoretyczne dla 58 miejscowości. Następnie wyliczono w miejscowościach całkowite efekty plonotwórcze pogody w wieloleciu. Są to wskaźniki bonitacyjne agroklimatu (dt.ha-1) odnoszące się do ujednoliconego tła warunków agrotechnicznych w uwzględnionym wieloleciu. Stosując interpolację przestrzenną uzyskano mapę efektów plonotwórczych klimatu w uprawie lucerny w Polsce i mapę czasowej zmienności plonów, powodowanej przez wieloletni przebieg pogody.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top