Thermal-precipitation regionalisation of poland during the global warming period
 
More details
Hide details
1
Department of Meteorology and Agriculture Climatology, Agricultural University, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
 
Acta Agroph. 2008, 11(3), 807–817
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper presents thermal-precipitation regionalisation for Poland employing the Shmuck method. The regionalisation has been carried out for three separate periods: 1961-1990, 1971-2000 and 1991-2000. The authors distinguished 3 thermal regions based on temperature sums ≥10.0ºC: very warm >3000, warm 2750-3000 and temperate warm <2750, as well as 4 precipitation regions based on the so-called precipitation index (J): very dry <50, dry 50-100, temperate humid 100-300 and humid >300. Comparison of the above-mentioned regionalisations clearly indicates a gradual decrease in the surface area for the temperate warm region that includes both Baltic Seashore and Baltic Lakeland districts. This decrease for subsequent time periods was as follows: 34%, 28% and 9%. During the last decade, a very warm region has appeared in southwestern Poland. This region had temperatures sums in the range 3000-3200ºC and possessed various humidity levels. The increase of the areas of the dry and very dry regions with precipitation index values <100 during the three time periods was statistically insignificant.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Regionalizacja termiczno-opadowa polski w okresie globalnego ocieplenia
temperatura, opad, regionalizacja, Polska
W opracowaniu przedstawiono regionalizacje termiczno-opadowe obszaru Polski wykonane metodą Schmucka dla trzech okresów: 1961-1990, 1971-2000 i 1991-2000. Wydzielono 3 regiony termiczne o liczbie stopniodni ≥10ºC: bardzo ciepły >3000, ciepły 2750-3000 i umiarkowanie ciepły <2750ºC oraz 4 regiony opadowe o wartości wskaźnika opadowego J: bardzo suchy <50, suchy 50-100, umiarkowanie wilgotny 100-300 i wilgotny >300. Porównanie trzech kolejnych regionalizacji termiczno-opadowych wskazuje na systematyczne zmniejszanie się powierzchni regionu umiarkowanie ciepłego obejmującego Pojezierze i PobrzeŜe Bałtyckie z 34 do 28 i 9% obszaru kraju. W ostatnim 10- leciu XX w. w południowo-zachodniej części Polski pojawił się duŜy obszar bardzo ciepły o sumie temperatur ≥10ºC w granicach 3000-3200ºC o róŜnym stopniu uwilgotnienia. Wzrost powierzchni regionów bardzo suchego i suchego o wartości wskaźnika opadowego <100 w trzech badanych okresach był statystycznie nieistotny.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125