Selected aspects of research on energetic effectiveness of plant biomass production technology
 
More details
Hide details
1
Faculty of Agricultural Engineering, University of Life Sciences, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2008, 11(3), 799-806
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Rational business activity is characterised by economical and efficient utilisation of human and production resources, especially pursuit of maximisation of production energetic efficiency. Biomass has the greatest share in the structure of renewable energy sources utilisation. Increase is observed in the participation of crops of annual plants cultivated for energetic purposes, some grass species and quickly growing trees. It results from profitability of production of biomass for energetic purposes and possibility of utilisation of plant production surpluses. Assessment of energy consumption during plant biomass production is enabled by process analysis method. Main methodical problems related to energy effectiveness assessment of technologies utilised in plant production were analysed in this study. Types of energy outlays occurring during agricultural production processes as well as factors determining their rate and efficiency were discussed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wybrane aspekty badań efektywności energetycznej technologii produkcji biomasy roślinnej
biomasa, produkcja, technologia, energochłonność
Racjonalną działalność gospodarczą cechuje oszczędne oraz wydajne wykorzystanie zasobów pracy ludzkiej i środków produkcji, a przede wszystkim dążenie do maksymalizacji efektów energetycznych prowadzonej produkcji. W strukturze wykorzystania odnawialnych źródeł energii zdecydowanie największy udział ma biomasa. Coraz większą część jej produkcji stanowią plony uprawianych na cele energetyczne roślin jednorocznych, niektórych gatunków traw oraz szybko rosnących roślin drzewiastych. Wynika to przede wszystkim z opłacalności produkcji biomasy na cele energetyczne oraz możliwości zagospodarowania nadwyżek produkcji roślinnej. Ocenę energochłonności technologii produkcji biomasy roślinnej umożliwia metoda analizy procesu. W pracy przeanalizowano zasadnicze problemy metodyczne, które związane są z oceną efektywności energetycznej stosowanych w praktyce technologii produkcji roślinnej. Omówiono rodzaje nakładów energetycznych ponoszonych w procesach produkcji rolniczej, a takŜe czynniki decydujące o ich wielkości i efektywności.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top