The state of soil cover on the territories of former sulphur mines “Yavoriv” (Ukraine) and “Machów” (Poland) from the standpoint of current research
 
More details
Hide details
1
Institute of Ecology of the Carpathians, National Academy of Sciences of Ukraine, ul. Kozelnycka 4, 79026 Lwów, Ukraina
 
2
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Acta Agroph. 2007, 10(1), 149-157
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The Pre-Carpathian sulphur-bearing basin is one of the most abundant sulphur deposits in the world. In the 90’s of the 20th century, after closing sulphur mines in Yavoriv (Ukraine) and Machow (Poland), there remained a huge square of devastated soils which are undergoing agricultural, forest and meadow reclamation or left for natural processes of soil and vegetation self-recovery. Investigations by Polish and Ukrainian researchers showed that the grounds after sulphur deposit mining are potentially fertile soil substrate and over a period of time the properties of technogenic soils become approximate to the properties of natural zonal soils. The soils on the territories of former underground melting are more devastated and complicated for restoration than areas of former strip mines. Special emphasis is placed on importance of future investigation of biological activity of technogenic soils on the territories of former sulphur mines “Yavoriv” and “Machow”.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Stan środowiska glebowego na terenie byłej kopalni siarki „Jaworów” (Ukraina) i „Machów” (Polska) w świetle aktualnych badań
kopalnia siarki, gleby zdegradowane, Rekultywacja
Przedkarpacki Basen Siarki jest jednym z największych basenów siarki na świecie. W latach 90. XX wieku po zamknięciu kopalni siarki „Jaworów” (Ukraina) i „Machów” (Polska) pozostała znaczna powierzchnia zdewastowanych gruntów, gdzie prowadzona jest rolnicza lub leśna rekultywacja. W niektórych przypadkach tereny te poddawane są procesom przyrodniczego „samoodtwarzania się” gleb oraz roślinności. Badania prowadzone w Polsce i na Ukrainie wykazały, że grunty na terenach technogenicznych byłych kopalni siarki są potencjalnie żyznym substratem glebowym i po pewnym czasie ich właściwości zbliżają się do właściwości okolicznych gleb niezdegradowanych. Gleby pozostające po otworowych kopalniach siarki są bardziej zdewastowane oraz trudniejsze dla prac rekultywacyjnych, niż tereny po kopalniach odkrywkowych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top