Protective effect of antagonistic microorganisms in limiting the occurrence of certain pathogenic soil-borne fungi
 
More details
Hide details
1
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(86 - 1), 139-144
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The purpose of the present studies was to search for antagonistic microorganisms limiting the occurrence of certain pathogenic soil-borne fungi. The studies were carried out in the years 1999-2001 at Czesławice on an experimental field with naturally accumulated infection material in the soil. The object of the studies was the rhizosphere soil of soybean, cv. Polan. The isolates of bacteria obtained from the rhizosphere of soybean (100 isolated from Pseudomonas spp. and 100 isolated from Bacillus spp.) as well as all the isolates of saprophytic fungi from the genera of Gliocladium, Penicillium and Trichoderma were used to determine their antagonistic effect towards such pathogenic fungi as Fusarium culmorum, F. oxysporum f. sp. glycines, F. solani, Rhizoctonia solani and Sclerotinia sclerotiorum. Laboratory studies showed that the growth and development of the tested phytopathogens were most effectively limited by antagonistic bacteria Pseudomonas spp. and antagonistic fungi Penicillium spp. and Trichoderma spp.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ochronne działanie mikroorganizmów antagonistycznych w ograniczaniu występo-wania niektórych grzybów chorobotwórczych przeżywających w glebie
środowisko glebowe, fitopatogeny, mikroorganizmy antagonistyczne
Celem prezentowanych badań było poszukiwanie mikroorganizmów antagonistycznych ograniczających występowanie niektórych grzybów chorobotwórczych przeżywających w glebie. Badania przeprowadzono w latach 1999-2001 na polu doświadczalnym w Czesławicach z naturalnie nagromadzonym w glebie materiałem infekcyjnym. Przedmiotem badań była gleba ryzosferowa soi odm. Polan. Uzyskane z ryzosfery soi izolaty bakterii Bacillus spp. i Pseudomonas spp. oraz izolaty grzybów Gliocladium spp., Penicillium spp. i Trichoderma spp. użyto do określenia ich antagonistycznego oddziaływania względem takich fitopatogenów glebowych jak Fusarium culmorum, F. oxysporum f.sp. glycines, F. solani, Rhizoctonia solani i Sclerotinia sclerotiorum. Badania laboratoryjne wykazały, że wzrost i rozwój testowanych fitopatogenów najskuteczniej hamowały antagonistyczne bakterie z rodzaju Pseudomonas oraz grzyby z rodzajów Trichoderma i Penicillium.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top