Synthesis of humic acids with minerals at various pH and in the presence of Al2o3
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2004, 3(3), 529-540
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper is concerned with model research on the formation of synthetic bonds of humic acids with minerals: Na-montmoryllonite; mica; kaolinite at various pH values (3-7) and in the presence of aluminium ions. The aim of this research was to develop an optimum reaction of suspension for the synthesis of organic-mineral bonds, to study the role of aluminium ions, and to attempt to determine the degree of their complexity on the basis of the specific surface area and of the electrolytic conductivity. An important influence of the suspension pH value on the value of electrolytic conductivity and surface area was observed. The greatest correlation was found in the organic-mineral preparations with kaolinite (r = 0.93***). Generally it can be stated that the degree of reaction of humic acids \with minerals depended most of all on the type of mineral, on the pH value, and on the presence of aluminium.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Synteza kwasów huminowych z minerałami przy różnym pH i w obecności Al2O3
połączenia organiczno-mineralne, kwasy huminowe, minerały ilaste powierzchnia właściwa, przewodność elektrolityczna
Niniejsza praca dotyczy badań modelowych nad tworzeniem syntetycznych połączeń kwasów huminowych z minerałami (Na-montmorylonitem, miką i kaolinitem), przy różnym pH (3-7) i w obecności tlenku glinu. Główny cel tych badań to opracowanie optymalnego odczynu suspensji dla syntezy wspomnianych połączeń, rola jonu glinu oraz ocena przereagowania kwasów huminowych z minerałami na podstawie powierzchni właściwej i przewodności elektrolitycznej. Stwierdzono istotny wpływ wartości pH suspensji na wielkość powierzchni właściwej i przewodności elektrolitycznej, najwyższą korelację wykazano dla połączeń z kaolinitem (r = 0,93***). Ogólnie stwierdzono, że przereagowanie kwasów huminowych z minerałami zależy od typu minerału, wartości pH suspensji oraz od obecności Al2O3.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top