Ash-leaved maple Acer negundo L. – the new potential energy species
 
More details
Hide details
1
Department of Mechanical Engineering and Agrophysics, University of Agriculture ul. Balicka 120, 30-149 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2009, 14(2), 313-322
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents an analysis of the potential possibility of using ash-leaved maple Acer negundo L. as an energy plant. The description of this species, originating from Northern and Central America and introduced in Poland in the 17th century, was carried out. It showed that the analysed species fulfils the basic requirements for energy plants. This means that ash-leaved maple Acer negundo L. has large annual stand increment and high disease and pest resistance as well as low habitant requirements. Basing on the biological features of the species, the conditions of minimum negative influence on the natural environment was qualified. This individual attribute prevents generative and vegetative reproduction and species „escape” from the plantation. The basic physical proprieties of the maple biomass were analysed in comparison to the willow biomass properties. The results of the comparative analysis show that the calorific value as well as the yield and proper density are comparable, however the ash-leaved maple cutting resistances has significantly lower values.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Klon jesionolistny Acer negundo L. – nowy potencjalny gatunek energetyczny
klon jesionolistny, rośliny energetyczne, odnawialne źródła energii
W pracy przedstawiono analizę możliwości wykorzystania klonu jesionolistnego Acer negundo L. na cele energetyczne. Przeprowadzono charakterystykę gatunku pochodzącego z Ameryki Północnej i Środkowej introdukowanego w Polsce w drugiej połowie XVII wieku. Wykazano, iż analizowany gatunek spełnia podstawowe wymagania stawiane roślinom energetycznym tzn. charakteryzuje się dużym przyrostem rocznym, odpornością na choroby i szkodniki, niewielkimi wymaganiami siedliskowymi. Bazując na cechach biologicznych gatunku, określono warunki zapewniające minimalizację negatywnego wpływu uprawy klonu jesionolistnego na środowisko naturalne. Warunki te nie dopuszczają do generatywnego jak i wegetatywnego rozmnażania się roślin oraz do ich „ucieczki” z plantacji. Określono podstawowe właściwości fizyczne biomasy klonowej i porównano je z właściwościami biomasy wierzbowej. W wyniku porównania stwierdzono, że wartość opałowa, plon oraz gęstość właściwa, są porównywalne, natomiast opory cięcia jednostkowego przyjmują wartości niższe.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top