RESEARCH PAPER
Surface energy and its components as parameters determining wettability and aggregation state of selected clay minerals and soils
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27
 
 
Publication date: 2020-04-30
 
 
Acta Agroph. 1999, (17), 1-112
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the present work problems related to surface free energy of different agricultural materials such as clay minerals, mineral soils, organic soils and forest litter were considered. Methodical investigations of surface free energy determination as well as fundamental investigations connected with the influence of the surface cations and organic substance on the wettability, free energy and interaction forces between clay minerals and soil particles were undertaken. The interaction forces between clay minerals and soil particles perform a fundamental role in aggregation, flocculation and forming o f solids structure. In case of solids the surface free energy can be determined indirectly for example from the measured contact angles or from the adsorption values (by determination of film pressure π) with appropriate theoretical assumptions. Such methods were applied in this paper to determine surface free energy components for clay minerals and soils. Because of difficulties in contact angle measurements by sessile drop method (especially for organic soils and humus) thin layer wicking or thin column wicking technique were applied. The investigations of penetration rates of water and organic liquids carried out for clay minerals and their monoionic forms showed the close dependence between the kind of mineral and surface cation. The linear dependence of penetration rates was obtained at the lowest penetration times for bentonite and the highest for kaolin. The kind and properties (e.g. radius of hydrated ions) play in this case an important role. The empiric series of wettability, depending on clay mineral and surface cation were determined experimentally. Similar measurements were performed for clay minerals with increasing additions of humic acid and for different soils. On the basis of the measurements the surface free energy components - apolar and polar (electron-acceptor and electron-donor) were calculated and correlated with the kind of clay mineral, surface cation and humic acid content The investigations for soils show that the penetration times depend on the soil samples. Contact angle values for investigated samples were also calculated. From the water vapour adsorption measurements on the surfaces of modified clay minerals and soils the water film pressure values were calculated for one or three monolayers and compared with the work of adhesion and immersion. For soil materials surface free energy had real influence on structure formation or its changes. The organic matter and surface cations had an important role in creation o f soil structure.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Energia powierzchniowa i wielkości jej składowych jako parametry określające zwilżalność i stan agregacyjny wybranych minerałów ilastych i gleb
Naturalne układy zdyspergowane są szeroko rozpowszechnione w przyrodzie jako minerały ilaste, diatomity, ziemie okrzemkowe, gleby, aerozole itp. Charakter i właściwości układu zdyspergowanego zależą od stanu skupienia fazy zdyspergowanej i dyspergującej, od stanu rozdrobnienia (układy makro-, mikro-, ultramikrozdyspergowane) jak również od charakteru chemicznego substancji rozdrobnionych oraz wzajemnego stosunku procentowego fazy zdyspergowanej do fazy dyspergującej. Właściwości układów zdyspergowanych komplikują się jeżeli: l) faza zdyspergowana jest wieloskładnikowa tzn. składa się z różnych substancji, 2) faza zdyspergowana posiada charakter palidyspersyjny czyli składa się z ziaren o różnych wymiarach. W związku z dużym rozwinięciem powierzchni, energia powierzchniowa układu zdyspergowanego wzrasta ze wzrostem stopnia dyspersji. Gleby należą do bardzo złożonych układów zdyspergowanych, mają bowiem charakter wieloskładnikowy i palidyspersyjny oraz jednocześnie wielofazowy. Właściwości gleb zależą przede wszystkim od ich składu chemicznego i mineralogicznego (kwarc, glinokrzemiany, minerały ilaste, kalcyt i inne związki zawierające Ca, humus). Minerały ilaste i związki organiczne decydują w głównej mierze właściwościach chemicznych, fizycznych i fizykochemicznych. Strukturę układu glebowego określa rozkład wielkości ziaren, ich stopień agregacji, rozmiary przestrzeni międzyziarnowych (porowatość) oraz wielkość powierzchni właściwej. Rodzaj powierzchni i jej wielkość są czynnikami decydującymi o jej właściwościach: zdolności adsorpcji molekularnej i jonowymiennej, właściwościach elektrycznych, zdolności do hydratacji (zwilżalności powierzchni) oraz tworzenia agregatów. Zjawiska i procesy zachodzące na granicy faz ciało stałe - gaz, ciało stałe - ciecz układu glebowego różnią się od zjawisk zachodzących w fazach objętościowych tym, że podlegają działaniu sił powierzchniowych. Bez rozpatrzenia istoty zjawisk powierzchniowych nie jest praktycznie możliwe zrozumienie i kontrolowanie w skali makro procesów fizykochemicznych zachodzących w glebie np. obserwowane w skalach polowych procesy transportu wody glebowej są odbiciem zwilżalności cząstek fazy stałej gleby, adsorpcji pary wodnej, pęcznienia minerałów ilastych i materii organicznej, hydratacji kationów powierzchniowych, wielkości swobodnej energii powierzchniowej, mikroporowatości itp. Podobnie zwięzłość gleby, struktura, opór jaki ona stawia narzędziom rolniczym jest wynikiem istnienia i wielkości sił międzycząsteczkowych. Istotne również jest poznanie właściwości hydrofizycznych gleb organicznych dla potrzeb melioracji. Właściwości te są także zróżnicowane podobnie jak w glebach mineralnych. Prawidłowe projektowanie melioracji musi uwzględniać to zróżnicowanie. Odwodnienie gleb organicznych powoduje rozkład i zanikanie związków próchnicznych oraz zmiany w ich właściwościach fizycznych. W procesie mineralizacji związków próchnicznych dużą rolę odgrywa jon Ca2+ i minerały ilaste. Od odporności agregatów na rozmywające działanie wody zależy podatność gleb na procesy erozji wodnej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top