In memoriam professor Bohdan Dobrzański (1909-1987)
 
More details
Hide details
1
UMCS Lublin
 
 
Publication date: 2020-04-30
 
 
Acta Agroph. 1998, (10), 3-92
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The Session was organised by the Institute of Agrophysics of the Polish Academy of Sciences and the Department of Soil Science of the University of Maria Curie-Skłodowska in Lublin. Lublin Scientific Society was the host of the Session. Many Professor Dobrzanski's pupils and co-workers from among Lublin and other Polish scientific institutions took part in the Session; his former students, many invited guests and members of the closest family. An exhibition was also organised, which displayed the most important papers, books and other scientific achievements of Professor Dobrzański. The aim of the session was to present the contribution of Professor Dobrzański to soil science, with special attention to soil physics as well as to the development and strengthening of many Lublin scientific institutions where soil science constitutes the basic scientific activity. Besides His scientific achievements, also his remarkable work as administrator and organiser of two universities in Lublin, i.e. University of Maria Curie-Skłodowska and the Academy of Agriculture, where Professor Dobrzański held the position of the Rector, was commemorated. Also His great efforts to develop the activity of the Polish Academy of Sciences, as its Vice-President and Chairman of the Agricultural and Forestry Section has been underlined. Four papers were devoted to all above mentioned field of activities of Professor Dobrzanski. They were presented by his students, today professors in various universities: R. Turski – University of Agriculture in Lublin, S. Uziak – University of Maria Curie-Skłodowska, S. Zawadzki – President of the Agricultural and Forestry Section of the Polish Academy of Sciences, and J. Glinski – Director of the Institute of Agrophysics of the Polish Academy of Sciences. In the discussion many other professors (S. Nawrocki, C. Tarkowski, R. Dębicki, R. Walczak, J. Gawlik, and A. Kusińska) very emotionally stressed the gread and outstanding role of Professor Dobrzański in their life and scientific activity. The final part of the session was continued at the Institute of Agrophysics in Lublin-Felin, which is bearing the name after Professor Dobrzański.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Profesor Bohdan Dobrzański – sesja z okazji 10-tej rocznicy śmierci - Praca zbiorowa
Profesor Dobrzański, rola w gleboznawstwie, agrofizyka, rozwój lubelskiego ośrodka naukowego
W dniu 30 czerwca 1997 r. odbyła się w siedzibie Lubelskiego Towarzystwa Naukowego w Lublinie sesja naukowa poświęcona pamięci Prof. B. Dobrzańskiego. Patronat nad sesją objęło Lubelskie Towarzystwo Naukowe, jej organizacją zajął się Instytut Agrofizyki PAN i Zakład Gleboznawstwa UMCS. Udział w sesji wzięli liczni uczniowie Profesora, Jego studenci, rodzina i inni zaproszeni goście. Okolicznościowe pisma nadesłali profesorowie: Zygmunt Chudecki (ze Szczecina), Leszek Malicki (z Lublina) i Adam Kołataj (z Warszawy) – uczniowie Profesora. Posiedzenie otworzył i sesji przewodniczył najstarszy z żyjących uczniów Profesora -prof. Stanisław Uziak. Na wstępie przywitał małżonkę Profesora – prof. Alinę Dobrzańską z synem Bohdanem i jego rodziną, następnie powitał uczniów oraz wszystkich przybyłych. Przewodniczący podkreślił, że prof. Dobrzański zostawił trwały ślad swojej działalności w ośrodku naukowym Lublina -jako rektor UMCS i WSR. Odegrał też ogromną rolę w tworzeniu lubelskiego ośrodka gleboznawczego. Główny okres Jego naukowej działalności związany był właściwie z Lublinem (1946-69). Tu zostawił zapewne większą część swego serca. Jego przejście do Warszawy (w związku z powołaniem Go na stanowisko zastępcy sekretarza generalnego PAN, kierował ponadto Katedrą Gleboznawstwa SGGW po prof. A. Musierowiczu) było ogromną stratą dla Lublina i jego ośrodka naukowego. Mówca podzielił się ponadto z zebranymi osobistą refleksją, iż ma ciągle pewne wątpliwości, czy przejście Profesora do Warszawy było najtrafniejszą decyzją. W Lublinie był bowiem nie tylko osobą cenioną, ale miał też ogromnie oddanych sobie ludzi. Prof. Uziak dodał wreszcie, że zebranie ma starszym przypomnieć osobę Prof. Dobrzańskiego, młodszym kolegom zaś - przybliżyć Jego postać. Zachęcił również do obejrzenia wystawy obrazującej dorobek naukowy Profesora i współpracowników. Po tym wprowadzeniu odbyła się część referatowa. Czterej najbliżsi uczniowie omówili wkład Prof. Dobrzańskiego w rozwój gleboznawstwa oraz w organizację placówek gleboznawczych, zwłaszcza w ośrodku lubelskim. Były to syntetyczne referaty profesorów (w kolejności ich prezentowania): R. Turskiego, S. Uziaka, S. Zawadzkiego i J. Glińskiego. Następnie głos zabrała prof. A. Dobrzańska, mówiąc o swoim mężu a także dziękując za zorganizowanie sesji. W dalszej kolejności występowali inni uczniowie Profesora, Jego dawni słuchacze oraz współpracownicy: profesorowie: S. Nawrocki, Cz. Tarkowski, R. Dębicki, R. Walczak i docenci - J. Gawlik i A. Kusińska. Ich wystąpienia uzupełniały charakterystykę osobowości Profesora, Jego osiągnięcia, zawierały też często osobiste refleksje z kontaktów z Nim. Na zakończenie posiedzenia prof. Uziak podziękował wszystkim za udział, w szczególności zaś referentom i zabierającym głos. Dalsza część sesji odbyła się w Instytucie Agrofizyki PAN na Felinie. Miała ona charakter spotkania towarzyskiego. Zeszyt niniejszy Acta Agrophysica zawiera oprócz materiałów z sesji poświęconej prof. B. Dobrzańskiemu (referaty, wystąpienia, fotografie), wykaz Jego doktorantów (kopie z kronik katedr), spis ważniejszych publikacji i in.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top