Precipitation characteristics within the warmia and mazury province in 2000-2002
 
More details
Hide details
1
Department of Meteorology and Climatology, Warmia and Mazury University, ul. Prawocheńskiego 2, 10-720 Olsztyn
 
 
Acta Agroph. 2004, 3(1), 5-11
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper includes the characteristics of precipitation within the Warmia and Mazury Province based on daily sums of precipitation collected from 2000-2002 from 57 weather and posts stations of the Polish Meteorology and Water Management Institute. Principal statistical values were calculated, i.e. standard deviation, variation coefficient and extremes of precipitation. The analysis of the results showed considerable variation in precipitation volumes, especially in recent years. The years of 2000 and 2002 were dry while the year of 2001 was very wet.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Charakterystyka opadów atmosferycznych na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego w latach 2000-2002
opady atmosferyczne, województwo warmińsko-mazurskie
W pracy dokonano charakterystyki opadów województwa warmińsko- mazurskiego na podstawie dobowych sum opadów atmosferycznych zebranych w latach 2000-2002 z 57 stacji i posterunków meteorologicznych i opadowych IMGW. Wyliczono także podstawowe charakterystyki statystyczne, tj. odchylenie standardowe, współczynnik zmienności oraz wartości ekstremalne opadów atmosferycznych. Analiza uzyskanych wyników wykazała znaczne zróżnico-wanie wysokości opadów, obserwowane szczególnie w ostatnich latach; lata 2000 i 2002 były suche, natomiast rok 2001 obfitował w opady.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top