Possibility of surface run-off retention on an example of selected loess micro-basin
 
 
More details
Hide details
1
Department for Land Reclamation and Agricultural Structures, University of Agriculture ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2005, 5(1), 219-228
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the paper is to assess the possibility and needs of water retention in a periodical reservoir localized in the Nałęczów Płaskowyż area about 10 km from Lublin. The reservoir was formed as a result of partitioning a small dry slope valley with a road embankment with culvert. Its basin (about 150 ha) is totally covered with agricultural areas. The studies were carried out in 2000-2003. Apart from analysis of the land management structure and the basic basin parameters of the reservoir, also its capacity was determined and systematic measurements of water surface level and ground water level near the reservoir were performed. Measurements of atmospheric precipitation were also made during the study. The studies revealed that water surface levels in the reservoir depended on surface supplies (mainly during thaw and rainfall), and on ground water supply over a longer period. The capacity of retained water was 2600 m3, on average during study (with maximum of 4400 m3). A complete lack of water in the reservoir was observed in the second half of 2003 (a year extremely poor in rainfalls). The phenomenon was preceded by a significant decrease of ground water level in its neighbourhood – even by 170 cm in relation to the highest one. Besides positive influence on water balance in the micro-basin, the studied reservoir plays also managing functions (irrigation, drinking water for animals). However, due to its small capacity and astaticity, it should not be considered as one of the major water sources.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Możliwość retencjonowania odpływu na przykładzie wybranej mikrozlewni lessowej
zbiornik wodny, retencja, zlewnia rolnicza
W pracy podjęto próbę oceny możliwości retencjonowania wody w zbiorniku okresowym zlokalizowanym na terenie mikrozlewni lessowej, we wsi Stawka Aleksandrowska (Płaskowyż Nałęczowski). Zbiornik powstał w dnie suchej doliny zboczowej – w zagłębieniu, gdzie dodatkową pojemność retencyjną uzyskano dzięki przegrodzeniu doliny nasypem drogowym z przepustem. Zlewnia zbiornika (150 ha) w całości zagospodarowana jest rolniczo. Badania prowadzono w latach 2000-2003. Oprócz analizy struktury użytkowania gruntów oraz podstawowych charakterystyk fizycznych zlewni zbiornika, określono również jego pojemność, wykonywano systematyczne pomiary stanu wody oraz mierzono poziomy wody gruntowej w sąsiedztwie. W okresie badań prowadzone były także pomiary opadów atmosferycznych. Badania wykazały, że stany wody w zbiorniku uzależnione są od zasilania powierzchniowego (roztopy i intensywne opady deszczu), a w dłuższym okresie czasu od dopływu wód gruntowych. W okresie badań objętość retencjonowanej wody wynosiła średnio 2600 m3 (maksymalnie 4400 m3). W drugiej połowie 2003 roku (rok wyjątkowo ubogi w opady atmosferyczne) stwierdzono całkowity zanik wody w zbiorniku. Zjawisko to poprzedzone było znacznym obniżeniem poziomu wód gruntowych w jego sąsiedztwie – w niektórych studzienkach pomiarowych nawet o 170 cm w stosunku do najwyższego poziomu. Badany zbiornik korzystnie wpływa na zasoby wodne i walory przyrodnicze zlewni, jednak z powodu niewielkiej pojemności oraz astatyczności jego funkcje gospodarcze są ograniczone (w trakcie badań zbiornik wykorzystywany był przede wszystkim jako wodopój).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top