Analysis of needs for spatial planing changes in trzebnica hills aimed at water erosion control
 
More details
Hide details
1
Institute of Environmental Development and Environmental Protection, University of Agriculture Pl. Grunwaldzki 24, 53-363 Wrocław
 
 
Acta Agroph. 2005, 5(1), 229-237
 
KEYWORDS
ABSTRACT
European Union membership makes the farmers obliged to cultivate the farmlands respecting erosion control systems. The process of legislation harmonisation as well as the Code of Good Practices implementation gives an opportunity to improve previous years’ mistakes and negligence which took place in severely eroded areas. Some kinds of needs for spatial planing changes in Trzebnica Hills are presented in this paper. The problem is described in relation to proper land use based on erosion control systems. Analyses have been made on the example of the Mielnica stream catchment located in the southern parts of the Hills, in Dolnoslaskie district. Basing on estimated water erosion risk, erosion control systems are recognised as essential to apply. There are plenty slope-oriented steep ploughlands and many agricultural measures are made in downslope directions.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza potrzeb zmian zagospodarowania przestrzennego wzgórz trzebnickich w aspekcie ochrony przed erozją wodną gleb
erozja wodna gleb, zagospodarowanie przeciwerozyjne zlewni
Członkostwo w Unii Europejskiej stawia przed rolnikami wymóg gospo-darowania w przestrzeni rolniczej w taki sposób, aby między innymi przeciwdziałać zjawiskom erozyjnym. Dostosowanie przepisów prawnych do prawa unijnego, zalecanie przestrzegania zasad wynikających z Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych stwarzają możliwości naprawy błędów m.in. gospodarowania przestrzenią rolniczą, popełnionych w latach ubiegłych, a szczególnie na obszarach ulegających erozji wodnej gleb. W pracy przedstawione zostaną potrzeby wprowadzenia zmian zagospodarowania przestrzennego w regionie Wzgórz Trzebnickich, uwzględniające przeciwerozyjną funkcję ochronną sposobów użytkowania obszaru w zlewni. Analizy dokonano na przykładzie zlewni Mielnicy zlokalizowanej na południowych stokach Wzgórz w województwie dolnośląskim, będącej reprezentantem tego regionu. Na podstawie wyznaczonych stopni zagrożenia erozją wodną powierzchniową oszacowano, że wprowadzenie zabiegów przeciwerozyjnych jest niezbędne. Równocześnie w uprawach płużnych znalazły się zbocza o dużych nachyleniach, a prowadzenie zabiegów agrotechnicznych zgodnie z linią spadku jest powszechnością.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top