Hydrometeorological aspects of dimensioning of devices for retention of rainfall water from urbanized areas
 
More details
Hide details
1
Department of Water Management and Water Protection, Agricultural University Al. Mickiewicza 24/28,30-059 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2007, 9(2), 407-422
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A comparison of simulation results of flow hydrograph using basin model in the form of single and double linear reservoir was carried out in the work. The calculations were performed for an urban basin of an area of 0.45 km2 located in Kraków-Bieżanów. As the basic input parameter, the rainfall of 99 mm was taken, that fell down during 120 min on 9th September, 1963, recorded at the meteorological station of the Jagiellonian University Botanical Garden in Kraków. Additionally, calculations were made for a rainfall of 1% probability and duration of 90 min, determined based on the Bogdanowicz-Stachy equation. From hydrograph course it results that the discharge, in the case of a double linear reservoir, attains culmination after 30 min, and Qmax (maximum capacity flow) gaines value of 5.35 m3 s(-1) . It was found that culmination of discharge for the basin model as a single linear reservoir took place after 10 min of the phenomenon duration and achieved Qmax = 1.82 m3 s(-1) .
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Hydrometeorologiczne aspekty wymiarowania urządzeń do retencji wód opadowych z terenów zurbanizowanych
Hydrogram odpływu, wody opadowe, retencja
W pracy dokonano porównania wyników symulacji hydrogramu odpływu wykorzystując model zlewni w postaci pojedynczego i podwójnego zbiornika liniowego. Obliczenia przeprowadzono dla zlewni zurbanizowanej o powierzchni 0,45 km2 zlokalizowanej w Krakowie-Bieżanowie. Jako podstawowy parametr wejściowy przyjęto wysokość opadu deszczu ze stacji UJ Ogród Botaniczny w Krakowie zanotowaną dnia 9.09.1963 r. w czasie trwania 120 min równą 99 mm. Dodatkowo wykonano obliczenia dla opadu o prawdopodobieństwie 1% i czasie trwania 90 min ustalonego w oparciu o równanie Bogdanowicz-Stachy. Z przebiegu hydrogramu wynika, że odpływ w przypadku modelu zlewni w postaci dwóch zbiorników liniowych uzyskuje kulminację po 30 min, a Qmax (maksymalna objętość przepływu) osiąga wartość 5,35 m3 s(-1) . Stwierdzono, że kulminacja odpływu dla modelu zlewni jako pojedynczego zbiornika liniowego wystąpiła po 10 min trwania zjawiska i wyniosła Qmax = 1,82 m3 s(-1)
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top