Porosity of mixtures of a loess-like soil with keratin-bark-urea compost
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics PAS, Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Acta Agroph. 2011, 18(2), 457-467
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The porosity of mixtures made from a loess-like soil and keratin-bark-urea (KKM) compost was investigated. The keratin-urea-bark compost was added to the soil in doses ranging from 5, 10, 20, 50 to 94 weight percent. The porosity of the mixtures were measured using a Carlo Erba Model 2000 mercury porosimeter. Fractal dimension from mercury intrusion data was calculated by the Neimark method. The total pore volume of the mixtures ranged from 92.5 to 146.8 mm3 g-1. The total amount of mercury intruded into the pores of a mixtures did not change proportionally with the KKM dose. The pore size distributions for the mixture of the brown soil + KKM and for KKM alone exhibit a single peak, a rather narrow peak of different height, which may suggest uniform structure of the samples. Surface fractal dimension of the mixture samples was in the range from 2.539 to 2.669. The above values point to geometric non-uniformity of those samples.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Porowatość mieszanin gleby lessopodobnej z preparatem keratyno-koro-mocznikowym
gleba lessopodobna, preparat keratyno-koro-mocznikowy (KKM), objętość porów, rozkład objętości porów w funkcji ich promienia, wymiar fraktalny
W pracy wyznaczono całkowitą objętość porów oraz wymiar fraktalny mieszanin gleby lessopodobnej i preparatu keratyno-koro-mocznikowego (KKM). Pomiary porowatości prowadzono na porozymetrze rtęciowym. Z danych porozymetrycznych obliczano powierzchniowy wymiar fraktalny metodą Neimarka. Zróżnicowanie w ilości rtęci wtłoczonej do badanych próbek mieszanin gleba+preparat KKM było wyraźnie widoczne i zawierało się w przedziale od 92,5 do 146,8 mm3 •g-1. Nie stwierdzono proporcjonalnej zależności pomiędzy zawartością preparatu KKM w mieszaninie, a objętością rtęci wtłoczonej do próbek. Na krzywych rozkładu porów w funkcji ich promienia dla większości mieszanin gleba+KKM oraz dla kompostu KKM występował jeden pik, co świadczy o jednorodnej strukturze (występowaniu porów o podobnych rozmiarach). Wymiar fraktalny (DHg) mieszanin gleby lessopodobnej z KKM był w przedziale od 2,539 do 2,669. Wymiar fraktalny mieszanin wzrastał wraz z wielkością dawki KKM w glebie. Wymiary fraktalne wskazywały na nie-jednorodność geometryczną badanych mieszanin.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top