Physical and chemical properties of agricultural wastes
 
More details
Hide details
1
Department of Food Industry Machinery Operation, University of Life Sciences in Lublin ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2011, 18(2), 443-455
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the results of investigations of physical properties and chemical composition of barley straw, corn, oats, wheat and rapeseed. The parameters determined included moisture content of raw materials, granulometric composition, average particle size, density in the bulk state, density in the shaken up state, angle of slide, angle of repose. Raw materials were tested and to determine the chemical composition of the contents: fat, protein, ash, fibres, digestible carbohydrates. The results were evaluated statistically. The mean values, standard deviations and the significance of differences of mean values of the physical and chemical quantities of ingredients depending on the material were determined. It was found that there is a different variation of the distribution of values of the various physical and chemical properties, and that these properties depend significantly on the type of straw.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Właściwości fizyczne i chemiczne odpadów rolniczych
właściwości fizyczne, skład chemiczny, słoma: jęczmienna, kukurydziana, owsiana, pszenna, rzepakowa
Przedstawiono wyniki badań właściwości fizycznych i składu chemicznego słomy jęczmiennej, kukurydzianej, owsianej, pszennej i rzepakowej. Oznaczono wilgotność surowców, skład granulometryczny, średni wymiar cząstek, gęstość w stanie zsypnym, gęstość w stanie utrzęsionym, kąt zsypu, kąt usypu. Surowce poddano badaniu składu chemicznego i określono zawartość: tłuszczu, białka, popiołu, włókna, węglowodanów przyswajalnych. Wyniki poddano ocenie statystycznej. Obliczono średnie wartości, odchylenia standardowe oraz określono istotność różnic średnich wartości właściwości fizycznych i ilości składników chemicznych w zależności od surowca. Stwierdzono, że występuje różna zmienność rozrzutu wartości poszczególnych właściwości fizycznych i chemicznych oraz, że właściwości te zależą istotnie od rodzaju słomy.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top