Measurements of combustion heat of leaves of various tree species collected in built-up areas
 
More details
Hide details
1
Chair of Technical Security Ships, Technical University of Szczecin, ul. Piastów 41, 71-065 Szczecin
 
2
Department of Agricultural Machinery Operation, Agricultural University, ul. Papieża Pawła VI/3, 71-549 Szczecin
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(3), 551-558
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article describes the results of combustion tests of tree leaves as one of the possible methods of their management after they have been collected from built-up areas. As a result of combustion it is possible to recycle/gain energy from the plant biomass. The clue of the method is based on the estimation of calorific value of material for leaves of chosen tree species from built-up areas according to the method regulated by the standard PN-EN ISO 1716. The method of measurement lies in complete combustion of a specified mass of material inside an atmosphere of oxygen under pressure in the Calorimeter Bomb in stirred water bath and measurement of water temperature increases. The analysis was performed on samples of shredded leaves or of leaves formed into briquettes. The tests proved that the heat of combustion was different for leaves of various tree types and that leaves in loose shredded form have a higher calorific value of material than those formed into briquettes. The average value of heat of combustion reached 14 kJ g-1 for leaves formed into briquettes and for 15,3 kJ g-1 for loose shredded leaves. The highest calorific value of material was recorded for leaves of white chestnut and those of red oak, and the lowest for leaves of lime-tree and maple.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wartości cieplne liści wybranych gatunków drzew zbieranych na terenach zabudowanych
biomasa, liście drzew, ciepło spalania, spalanie liści
W artykule przedstawiono badania dotyczące spalania liści jako jednej z możliwych metod ich zagospodarowania po zebraniu z terenów zabudowanych. W wyniku spalania możliwe jest pozyskiwanie energii z biomasy roślinnej. Zasada metody polega na wyznaczaniu potencjału cieplnego liści wybranych gatunków drzew zebranych na terenach zabudowanych metodą wg PN-EN ISO 1716. Metoda pomiaru polega na całkowitym spalaniu próbki materiału w atmosferze tlenu pod ciśnieniem w bombie kalorymetrycznej zanurzonej w wodzie i na pomiarze przyrostu temperatury tej wody. Analizę przeprowadzono na liściach rozdrobnionych w luźnej postaci i w formie brykietów. Z przeprowadzonych badań wynika, że ciepło spalania jest różne dla liści różnych gatunków drzew, a liście w postaci luźnej, mają wyższy potencjał cieplny niż liście zbrykietowane. Wartość średnia ciepła spalania wyniosła 14 kJ·g-1 – dla liści w postaci brykietów, natomiast dla liści w postaci rozdrobnionej 15,3 kJ·g-1. Najwyższą wartość cieplną miały liście drzew kasztanowca białego i dębu czerwonego, a najniższą lipy krymskiej i klonu srebrzystego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top