Landscape forming on eroded soils
 
More details
Hide details
1
Department of Ecological Foundations of Environmental Engineering, University of Agriculture Al. Mickiewicza 24/28, 31-409 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2005, 5(2), 245-252
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In eroded areas, where there are erosional processes of soil caused by water or wind, the landscape ought to be shaped by man. In the landscaping on eroded soils, the first step is the regulation of the structure of land utilization. In our mountain and hill regions, the share of arable lands in the utilization structure is too high, and therefore soil erosion is so intensive. Reduction of the arable lands is very needed. In the mountain regions of our country we must reduce about 50% of arable lands which are not useful for tillage and transform them into grasslands or forests. In which way the landscapes shaped will be more friendly to the environment. Very need are also changes of the tillage direction - to transverse to natural fall of the lands. On the areas where oil erosion is very intensive, specific landscapes must to be created, for example: ribboned on undulating terrains and buffer landscape on long mountain slopes, where the buffers are grass belts between arable lands. All the mentioned landscapes reduce erosion washes and are also very beautiful.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Kształtowanie krajobrazów terenów erodowanych
krajobraz, degradacja, kształtowanie, uprawa wstęgowa, tarasowanie stoków
W opracowaniu przedstawiono, jak procesy erozyjne wpływają na degradację środowiska przyrodniczego i jakie to wywołuje zmiany w istniejących krajobrazach, czyniąc je mniej atrakcyjnymi, a nawet nieprzyjaznymi człowiekowi. Dlatego na terenach erodowanych kształtowanie krajobrazu wydaje się być nieodzowne, gdyż zmniejsza negatywne następstwa procesów erozyjnych gleb. Kształtowanie krajobrazów na terenach erodowanych obejmuje rozmaite sposoby, co uwarunkowane jest formami i intensywnością występowania procesów erozyjnych. W przypadkach występowania erozji powierzchniowej, która zachodzi przede wszystkim na gruntach ornych, dokonuje się transformacji użytkowania zwiększając kosztem gruntów ornych powierzchnię trawiasto – leśną. W niektórych sytuacjach istnieje potrzeba zmiany kierunków uprawy roli, stosowanie upraw wstęgowych, a nawet dokonywać tarasowanie. Krajobrazy kulturowe tworzone na terenach erodowanych nie tylko przyczyniają się do zmniejszenia degradacji środowisk przez procesy erozyjne, ale są też krajobrazami bardzo atrakcyjnymi pod względami wizualnymi
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top