Influence of commercial formulation of pesticide on kinetics of degradation of alpha-cypermethrin in waters
 
More details
Hide details
1
Department of General Chemistry, WestPomeranian University of Technology ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin
 
Acta Agroph. 2009, 13(2), 523–531
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This study was aimed at assessment of the influence of commercial formulation of pesticide on kinetic degradation of alpha-cypermethrin in water, in laboratory conditions. Two commercial insecticides Alfasekt 050 SC and Alfazot 050 EC were used. The results showed that alpha-cypermethrin degradation in distillate water was slower than in natural waters with different chemical constitution. The highest values of DT50,185 days for EC formulation and 247 days for SC formulation were obtained in distillate water. In the case of natural waters, the alpha-cypermethrin half-lives were ranging from 44 to 101 days for SC formulation, and were about 57.6-93.4% higher than values of alpha-cypermethrin DT50 obtained for EC formulation. The calculated values of dissipation time for 90% of applied amount indicates a very long time of deposition of pyretroide derivative in water.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ formy użytkowej preparatu pestycydowego na kinetykę degradacji alfa-cypermetryny w wodach
alfa-cypermetryna, forma użytkowa, degradacja, woda destylowana, woda naturalna
Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu formy użytkowej preparatu insektycydowego na szybkość degradacji alfa-cypermetryny w wodzie w warunkach laboratoryjnych. W doświadczeniu zastosowano dwa preparaty Alfasekt 050 SC i Alfazot 050 EC zawierające w swym składzie tą samą substancję aktywną alfa-cypermetrynę. Wyniki badań wska-zują, że szybkość degradacji alfa-cypermetryny w wodzie destylowanej była wolniejsza niż w wo-dach naturalnych o zróżnicowanym chemizmie. Najwyższe wartości czasu połowicznego zaniku TD50 uzyskano dla wody destylowanej a jego wartości wynoszą 185 dni dla formulacji SC i 274 dni dla formulacji EC. W przypadku wód naturalnych, czasy połowicznego zaniku alfa-cypermetryny dla formulacji SC wynoszą od 44 do 101 dni i są o 57,6-93,4% wyższe od wartości czasów połowicznego zaniku analizowanej substancji aktywnej uzyskanych dla formulacji EC. Wyliczony czas 90-procentowego zaniku wskazuje na długi okres zalegania insektycydu pyretroidowego w wodzie.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125