Influence of methods of Taraxacum officinale control on the fodder value of meadow sward
 
More details
Hide details
1
Department of Meteorology and Land Reclamation, University of Natural Sciences and Humanities ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce
 
 
Acta Agroph. 2012, 19(3), 551-562
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this study was to determine the effect of various methods of Taraxacum officinale control in the meadow sward on the forage value. There were applied four herbicides: Rancho EC 242, Bofix 260 EC, Starane 250 EC, Mniszek 540 SL and two mechanical methods, consisting in pulling out and mowing. The experiment was conducted in 2007-2009 on a permanent meadow in the village of Żelków near Siedlce (geographical coordinates: 52o08’49” N and 22o11’20” E). Plot area was 9 m2. During each vegetative period three cuts were collected. Detailed study included estimations of the content of total protein (%), sugars (%), crude fibre (% DM) and dry matter digestibility (%). The obtained results were evaluated statistically by using analysis of variance for one factor experiments. Means differentiation was verified by Tukey’s test at a = 0.05. The used methods of Taraxacum officinale control did not influence significantly the sugar-protein ratio of dry matter in the studied material. The crude fibre content in the analysed plant material, regardless of the study years, ranged from 24.34% to 27.21%. At all experimental objects, both the sugar-protein ratio and crude fibre content did not exceed acceptable standards of nutrition. Statistical analysis showed a significant effect of research years and the methods of dandelion control on crude fibre content and the level of digestibility, and significant interaction of these two factors.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ metod zwalczania Taraxacum officinale na wartość paszową runi łąkowej
mniszek pospolity, herbicydy, strawność paszy, stosunek cukrowo-białkowy, włókno surowe
Przeprowadzone badania miały na celu określenie wpływu różnych metod zwalczania Taraxacum officinale na wartość paszową runi łąkowej. Zastosowano metody chemiczne w postaci czterech herbicydów: Rancho 242 EC, Bofix 260 EC, Starane 250 EC, Mniszek 540 SL oraz dwie mechaniczne polegające na wyciąganiu i wykoszaniu roślin. Doświadczenie było prowadzone w latach 2007-2009 na trwałych użytkach zielonych w miejscowości Żelków pod Siedlcami (współrzędne geograficzne: 52°08′49″N i 22°11′20″E). Powierzchnia poletka doświadczalnego wynosiła 9 m2. W każdym okresie wegetacyjnym zbierano po trzy pokosy. W badaniach określono zawartość białka ogólnego (%), cukrów (%), włókna surowego (% s. m.) oraz strawność suchej masy (%). Uzyskane wyniki badań poddano ocenie statystycznej, wykonując analizę wariancji dla doświadczeń dwuczynnikowych. Zróżnicowanie średnich weryfikowano testem Tukey’a przy poziomie istotności a = 0,05. Zastosowane metody zwalczania Taraxacum officinale nie wpłynęły istotnie na stosunek cukrowo-białkowy suchej masy w badanym materiale roślinnym. Zawartość włókna surowego w tym materiale, niezależnie od lat badań, wahała się w granicach od 24,34% do 27,21%. Na wszystkich obiektach doświadczalnych zarówno stosunek cukrowo-białkowy, jak i włókno surowe nie przekraczały dopuszczalnych norm żywieniowych. Analiza statystyczna wykazała istotny wpływ lat badań i zastosowanych metod zwalczania mniszka na zawartość włókna surowego i poziom strawności oraz istotną interakcję tych dwóch czynników.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top