Impact of soil contamination with fluorine on the content of potassium in the biomass of crops
 
More details
Hide details
1
Department of Environmental Chemistry, University of Warmia and Mazury Plac Łódzki 4, 10-727 Olsztyn, Poland
 
2
Faculty of Ecology, University of Ecology and Management in Warsaw ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa, Poland
 
 
Publication date: 2015-02-18
 
 
Acta Agroph. 2015, 22(1), 115–124
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents results of a study on the influence of fluorine-contaminated soil, supplemented with lime, charcoal and loam, on the content of potassium in eight species of crops. The experiments consisted of eight greenhouse pot trials in 2009-2011. The following factors were tested:     I – increasing doses of fluorine in the form of potassium fluoride; II –substances neutralising the soil contamination with fluorine. The content of potassium in plants varied, depending on the degree of soil contamination with fluorine, the application of substances inactivating this xenobiothic element, and on the plant species and organs. The highest mean potassium concentration was detected in the aerial biomass of phacelia (46.4 g K kg-1 d.m.) and winter oilseed rape (45.9 g K kg-1 d.m.), while the lowest one was assayed in the grain and straw of spring triticale (5.3 and 7.9 g K kg-1 d.m.). The increasing degree of soil contamination with fluorine contributed to an increase in the average content of potassium in maize, narrow-leaf lupine, winter oilseed rape, black radish, the aerial biomass of yellow lupine and the aerial biomass of the first cut of alfalfa, compared to the control. In general, the neutralising substances applied caused a decrease in the content of potassium in the analysed plant parts.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Oddziaływanie zanieczyszczenia gleby fluorem na zawartość potasu w biomasie roślin uprawnych
fluor, zanieczyszczenie podłoża, zawartość potasu, rośliny uprawne, substancje neutralizujące
W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem zanieczyszczenia gleby fluorem, do której jednocześnie dodano wapno, węgiel drzewny i ił, na zawartość potasu w ośmiu gatunkach roślin uprawnych. Za podstawę badań przyjęto osiem doświadczeń wazonowych, które przeprowadzono w latach 2009-2011.W doświadczeniach uwzględniono następujące czynniki: I – wzrastające dawki fluoru w postaci fluorku potasu; II – substancje neutralizujące zanieczyszczenie gleby fluorem. Zawartość potasu była zróżnicowana w zależności od poziomu zanieczyszczenia gleby fluorem i od zastosowanych substancji inaktywujących rozpatrywany ksenobiotyk oraz od gatunku i organu badanych roślin. Najwyższą średnią jego zawartość stwierdzono w masie nadziemnej facelii – 46,4 g K∙kg-1 s.m. i rzepaku ozimego – 45,9 g K∙kg-1 s.m., a najniższą w ziarnie i słomie pszenżyta jarego odpowiednio – 5,3 i 7,9 g K∙kg-1 s.m. Wzrastające zanieczyszczenie gleby fluorem przyczyniło się do wzrostu średniej zawartości potasu w kukurydzy, łubinie wąskolistnym, rzepaku ozimym, pszenżycie jarym, czarnej rzodkwi, masie nadziemnej łubinu żółtego, masie nadziemnej facelii oraz w masie nadziemnej I pokosu lucerny siewnej w stosunku do serii kontrolnej. Zastosowane substancje neutralizujące na ogół powodowały obniżenie zawartości potasu w rozpatrywanych organach roślin.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125