Characteristics of the population and the habitats of Salix lapponum L. in Polesie National Park
 
More details
Hide details
1
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(86 - 1), 145-151
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The basic purpose of this study was to research the actual location, the quantity and the occurence conditions of floral, boreal relict species Salix lapponum L. on the peat bogs of Polesie National Park. The researches were carried out in July 2002 and they included reconnaissance of the sites of Salix lapponum which were already substantiated and searching the novelty in the area of Polesie National Park. The quantity and the condition of Salix lapponum were characterized in the finded sites. In 8 research stations which were situated on the main complex of the Park, the current conditions was substantiated. The location, the shading during the day and the water-level were characterized in each station. The chosen abiotic parameters of environment were described in every sites. The results of researches point at the characteristic, mainly as regards abiotic environmental factors, diversity of the habitat conditions in the sites of Salix lapponum and the decrease the number of the population and the quantity of the sites of examined species during 50 years on Polesie National Park’s area
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Charakterystyka populacji i stanowisk Salix lapponum L. w Poleskim Parku Narodowym
Salix lapponum, stanowisko, siedlisko, kondycja, Poleski Park Narodowy
Celem pracy było zbadanie aktualnego rozmieszczenia, zasobów oraz warunków występowania roślinnego reliktu borealnego Salix lapponum L. (wierzby lapońskiej) na torfowiskach Poleskiego Parku Narodowego. Badania przeprowadzono w lipcu 2002 r. Obejmowały one wizje lokalne stanowisk Salix lapponum wcześniej udokumentowanych oraz poszukiwanie nowych w granicach PPN. W odnalezionych stanowiskach określono liczebność i kondycję badanego gatunku. Na 8 powierzchniach badawczych, znajdujących się w Kompleksie Głównym Parku, udokumentowano aktualny stan fitocenoz. Powierzchnie scharakteryzowano pod względem usytuowania, stopnia zacienienia w ciągu dnia oraz poziomu wody. W każdej powierzchni badawczej określono wybrane parametry środowiska abiotycznego. Wyniki przedstawionych badań wskazują na szczególną, głównie pod względem czynników abiotycznych środowiska, różnorodność warunków siedliskowych w stanowiskach Salix lapponum oraz na zmniejszenie liczebności populacji i liczby stanowisk badanego gatunku w ciągu 50 lat na terenie Poleskiego Parku Narodowego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top