RESEARCH PAPER
Zoogeographical analysis of the Byelorussian Polesye beetle fauna (Insecta, Coleoptera)
 
More details
Hide details
1
Department of Ecology and Environmental Protection, University of Warmia and Mazuria, Żołnierska str. 14, 10-561, Olsztyn, Poland
 
2
Maxim Tank Byelorussian State Pedagogieal University, Department of Zoology Sovietskaya str. 18, 220050 Minsk, Byelorussia
 
 
Publication date: 2021-01-07
 
 
Acta Agroph. 2002, (67), 15-23
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Until the present limes the Byelorussian Polesye there are 2107 species belonging to 87 families one or which 219 species are can be found only here. The beetle fauna of the Polesie is of a mixed origin, with the predominance or species descending from the Ancient Mediterranean District (65.4%). The species from the East-European Boreal District are less numerous (33.2%). The beetle fauna can be used to allocate the Polesie as an independent zoogeographical region of the East European Province or the European-Ob Subarea of the European-Siberian Area of the Palaearctic Subkingdom of the Holarctic Kingdom. K e y w o r d s:
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza zoogeograficzna fauny chrząszczy (Insecta, Coleoptera) Polesia Bialorusi
Coleoptera, zoogeografia, Polesie Białorusi
Dla Polesia Białorusi wykazano 2107 gatunków chrząszczy, należących do 87 rodzin. 219 z nich występuje tylko na tym terenie. Fauna chrząszczy Polesia jest mieszanego pochodzenia, z dominacją gatunków pochodzących z obszaru Starożytnego Śródziemnomorza (razem 65,4%) oraz z obszaru Wschodnioazjatyckiego Borealnego (razem 33,2 %). Na podstawie analizy granic areałów chrząszczy. Polesie może być wydzielone jako samodzielny Poleski obszar zoogeograficzny wchodzący do prowincji Wschodnioeuropejskiej podobwodu Europejsko-Obskiego obwodu Europejsko-Syberyjskiego podkrólestwa Palearktycznego królestwa Holarktycznego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top