Growing of greenhouse cherry tomato in coconut fibre with differentiated nitrogen and potassium fertilization. Part II. Changes in chemical composition of nutrient solutions in root environment
 
More details
Hide details
1
Department of Horticultural Plant Nutrition, Agricultural University, ul. Zgorzelecka 4, 60-198 Poznań
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(3), 539-548
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Studies referring to changes in nutrient composition were carried out in a greenhouse in the years 2001-2002 during the growing of three cherry tomato cultivars (Lycopersicon esculentum var. cerasiforme Alef.): Conchita F1, Flavoriono F1 and Favorita F1. The plants were grown in coconut fibre slabs of 100x15x6 cm dimensions. The amount of a single nutrient dose depended on the developmental stage of the plant (from 60 to 180 cm-3 per plant) with about 15-20% overflow. During the growing, the chemical composition of nutrient solutions supplied to the plants and the drainage from the slabs were investigated. In the drainages, an increase of the concentration of Mn, Fe, Zn and P was observed. On the other hand, in the case of Cu and S-SO4, the results were not explicit. Because of high scale of sodium concentration, that element limited the amount of nutrient that could be applied in the recirculation system. High level of components in the drainage from the blocks indicated that in open systems during plant growing in that type of substrate it is advisable to apply 15-20% of nutrient overflow.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Uprawa drobnoowocowych odmian pomidora szklarniowego we włóknie kokosowym przy zróżnicowanym nawożeniu azotem i potasem. Część II. Zmiany składu chemicznego pożywek zachodzące w środowisku korzeniowym
pomidor, pożywka, włókno kokosowe
Badania dotyczące zmian składu pożywek przeprowadzono w latach 2001-2002 w szklarni, podczas uprawy 3 drobnoowocowych odmian pomidora (Lycopersicon esculentum var. cerasiforme Alef.) Conchita F1, Flavorino F1 i Favorita F1. Rośliny rosły w matach z włókna kokosowego o wymiarach 100 x 15 x 6 cm. Ilość stosowanej jednorazowo pożywki uzależniona była od fazy rozwojowej rośliny (od 60 do 180 cm3 na roślinę), z zachowaniem około 15-20% przelewu. W trakcie uprawy badano skład chemiczny pożywek dostarczanych roślinom i wycieki z mat. W wyciekach wzrastało stężenie Na, B, Cu, Ca, Cl, K i N-NO3, S-SO4, Mg, natomiast obniżenie koncentracji zaobserwowano dla Mn, Fe, Zn oraz P. W przypadku Cu i S-SO4 wyniki nie są jednoznaczne. Ze względu na skale zatężania sodu, pierwiastek ten będzie limitował ilość pożywki jaką można będzie wykorzystać w układach z recyrkulacją. Wysoki poziom składników w wyciekach z mat dowodzi, że w systemach otwartych podczas uprawy roślin w tym podłożu celowe jest stosowanie 15-20% przelewu pożywki.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top