Groundwaters pollution by NH4+, NO3-, PO43- i K+ near places of natural fertilizers storage
 
More details
Hide details
1
Institute of Melioration and Grasslands in Falenty, West-Pomeranian Research Centre, ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin
 
2
Institute of plant production and Irrigation, Agricultural University, ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin
 
 
Acta Agroph. 2008, 11(2), 527-538
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Improper animal manure storage is one of the most dangerous sources of water contamination by nutrients – mostly nitrogen and phosphorus compounds. It is quite a common situation in Poland caused by farmers’ insufficient awareness and knowledge about proper manure handling and storage. The investigations were carried out in the years 1998-2001 on the upper part of Krzekna river basin at Kartno and Żelisławiec. Those are unit villages with concentrated building and thanks that with a high concentration of pollutants. In 1997 in both villages slurry tanks and dung plates were built. Sampling points were placed on 5 farms with and without objects for animal waste handling. Nitrogen forms (ammonium and nitrates), phosphates and potassium were analysed in ground water.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zanieczyszczenie wód gruntowych NH4+, NO3-, PO43- i K+ + w pobliżu miejsc składowania nawozów naturalnych
zanieczyszczenie wody gruntowej, obiekty składowania odchodów zwierzęcych, gospodarstwo
Składowiska odchodów zwierząt gospodarskich to jedno z najgroźniejszych źródeł zanieczyszczenia wód składnikami nawozowymi, zwłaszcza związkami azotu i fosforu. W Polsce jest to zjawisko dość powszechne wynikające z niedostatecznej świadomości i wiedzy rolników o racjonalnych sposobach gospodarowania odchodami. Badania prowadzono w latach 1998-2001 w górnej części zlewni rzeki Krzekny na obiekcie Kartno i Żelisławiec. Jest to zespół dwóch wsi o zwartej zabudowie i tym samym o dużej koncentracji zanieczyszczeń. W obu wsiach w 1997 roku wybudowano zbiorniki na gnojówkę i płyty gnojowe. Stanowiska pomiarowe były rozmieszczone w 5 gospodarstwach z obiektami i bez obiektów sanitacyjnych do składowania odchodów zwierzęcych. Analizy próbek wody obejmowały związki azotu (jony amonowe i azotanowe), fosforany i potas.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top