Flora of the "Stawek przy ulicy Śródlesnej" waterhole in Szczecin
 
More details
Hide details
1
Department of Ecology and Environment Protection, Agricultural University of Szczecin Słowackiego str. 17, 71-434 Szczecin
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(88 - 3), 427-432
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the area of city, occupied by the buildings, ponds are usually situated in the suburbs. Especially valuable are the middle-city biotops. Despite the antropopression there is great variety of habitats and very different flora. It is the best place to: feeding, reproduction and sheltering for many species of animals. In this paper are presented results from florist- and phytosociological researches. The examinations had been completed in 1996-2002 years on the area of one pond named "Pond on the Śródleśna-street", which is situated in the west part of Szczecin. There was analysed the herbaceous-, shrubby- and arborescent flora in three plant�s zones: aquatic, littoral and slope's zone. On the small area of this object (2.7 ha) exsist few habitats: open water surface, planted water surface, watered part of high rushes, seasonal watered area of low rushes, meadow- and herbal area on the slope, arborescent and shrubby ground, nitrophilous communities on the border of described object. Existing biodiversity of habitats lets to classify 131 species of plants (also protected), which belong to many kinds of plant's communities from several the classes.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Roślinność wodnego użytku ekologicznego "Stawek przy ulicy Śródleśnej" w Szczecinie
użytek ekologiczny, siedliska, flora
Na terenie Szczecina zarejestrowanych jest siedem użytków ekologicznych położonych na jego obrzeżach. Pomimo silnej presji człowieka niektóre z nich charakteryzuja się bogactwem siedlisk i nadal zachowują zróżnicowana florę, stanowiąc tym samym miejsce żeru, rozrodu i schronienia dla wielu gatunków zwierząt. W opracowaniu przedstawiono wyniki badań florystyczno-fitosocjologicznych przeprowadzonych w latach 1996-2002 w obrębie użytku ekologicznego "Stawek przy ulicy Śródleśnej" położonego w zachodniej części Szczecina. Dokonano analizy flory w trzech strefach roślinnych: wodnej, przybrzeżnej i skarpy. Wyróżniono kilka siedlisk: otwarte lustro wody, część zarośnięta lustra wodnego, zalewana część szuwaru wysokiego, okresowo zalewany obszar szuwaru niskiego, teren łąkowo-ziołoroślowy na stoku, część drzewiasto-krzewiasta oraz obszar zbiorowisk nitrofilnych na obrzeżach użytku. Bogactwo siedlisk spowodowało, że występuje tutaj aż 131 gatunków roślin naczyniowych należących do zbiorowisk roślinnych z klas: Lemnetea, Potametea, Phragmitetea, Molinio-Arrhenatheretea, Stellarietea oraz Artemisietea.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top