Extreme pluvial conditions in Cracow and its surroundings in the years 1971-2005
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
 
2
Department of Meteorology and Climatology, Agricultural University Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2009, 13(2), 299–310
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Temporal and spatial variability of atmospheric precipitation is determined by the extreme values and their frequency. That differentiation is very important for the water resources of a given area. Meteorological data from the years 1971-2005 from three stations (Gaik-Brzezowa, Cracow-Botanical Garden and Garlica Murowana) located in Cracow and its surroundings, along a longitudinal profile, were used for the study of spatial differentiation of extreme pluvial condi-tions. In spite of relatively short distances between the three stations, they represent different mesoregions in which relief and land use have considerable impact not only on local differences in precipitation sums but also on the occurrence of pluvial extremes. The index proposed by Kaczorowska was employed in the analysis. The results obtained were compared to similar analyses results for other parts of Poland. The pluvial conditions in Cracow and its surroundings show large variability. The lowest annual precipitation sums occurred in Garlica Murowana, similar to the highest frequency of extremely dry and wet months. The highest number of months with average precipitation occurred at the urban station Cracow-Botanical Garden. The number of very wet and extremely wet months showed increasing tendency only at the station in Cracow.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Występowanie ekstremalnych warunków pluwialnych w Krakowie i okolicy w latach 1971-2005
opady atmosferyczne, ekstremalne warunki pluwialne, Kraków
Zmienność czasowa i przestrzenna opadów atmosferycznych jest określana poprzez wyznaczanie wartości ekstremalnych i badanie częstości ich występowania. Zmienność ta ma kluczowe znaczenie dla kształtowania się zasobów wodnych danego obszaru. Dane z lat 1971-2005, z trzech stacji meteorologicznych (Garlica Murowana, Kraków-Ogród Botaniczny i Gaik-Brzezowa), położonych w przekroju południkowym w obszarze krakowskim, posłużyły do zbadania zróżnicowania przestrzennego występowania ekstremalnych warunków pluwialnych. Mimo, że stacje te są położone relatywnie blisko siebie to reprezentują różne mezoregiony, w których rzeźba i użytkowanie terenu mają znaczny wpływ na lokalne zróżnicowanie nie tylko warunków opado-wych, ale także na częstość występowania pluwialnych ekstremów. W analizie wykorzystano m.in. wskaźniki Kaczorowskiej. Uzyskane wyniki porównano z rezultatami podobnych analiz dla innych części Polski. Stwierdzono duże zróżnicowanie warunków pluwialnych w okolicach Krakowa. Najniższe miesięczne i roczne sumy opadów występowały w Garlicy Murowanej. Tam też najczęściej występowały miesiące bardzo i ekstremalnie suche. Na stacji miejskiej Kraków-Ogród Botaniczny w latach 1971-2005 wystąpiło najwięcej miesięcy przeciętnych opadowo. Zauważono tam tendencję wzrostową liczby miesięcy bardzo i ekstremalnie wilgotnych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125