Influence of reduced soil tillage and mineral fertilization level on potential weed infestation
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Department of Soil and Plant Cultivation, University of Life Sciences ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2009, 13(2), 311-320
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Soil samples taken after the completion of the second round of the crop rotation (potato – spring wheat – pea – winter wheat) were used to determine the species composition, and the number and distribution of weed seeds. Reduction in the number of ploughings to three in the crop rotation decreased the pool of weed seeds in the 0-30 cm of soil layer, whereas when only one ploughing was made the number of weed seeds was greater than after conventional tillage. Higher level of fertilisation significantly (by about 30%) increased the weed seed pool in the soil. Among the small number of weed species determined, the dominant species were mainly Chenopodium album, and – to a lower extent – Galinsoga sp. and Viola arvensis. Irrespective of tillage method and fertilisation level, the greatest numbers of weed seeds were determined in the 5-15 cm layer of the soil, l1.3% less in the deepest horizon (15- 30 cm), and the least (by 31.5%) – in the surface layer of the soil.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ uproszczeń w uprawie roli i poziomu nawożenia mineralnego na zachwaszczenie potencjalne gleby
płodozmian, uprawa roli, poziom nawożenia, zachwaszczenie potencjalne
W próbkach gleby pobranych po zakończeniu drugiej rotacji płodozmianu (ziemniak – pszenica jara – groch siewny – pszenica ozima) oznaczono skład gatunkowy, liczbę i rozmieszczenie nasion chwastów. Ograniczenie liczby orek z siedmiu do trzech w rotacji zmniejszało zapas nasion chwastów w 0-30 cm warstwie roli, zaś po wykonaniu tylko jednej orki było ich więcej niż po uprawie typowej. Wyższy poziom nawożenia istotnie (o 30%) zwiększał zapas nasion chwastów w glebie. Spośród niewielkiej liczby oznaczonych gatunków chwastów najwyższy udział miały głównie Chenopodium album oraz w mniejszym stopniu Galinsoga sp. i Viola arvensis. Niezależnie od sposobu uprawy i poziomu nawożenia najwięcej nasion oznaczono w warstwie 5-15 cm, mniej o 11,3% w warstwie najgłębszej (15-30 cm), i aż o 31,5% w wierzchniej warstwie (0-5 cm).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top