Evaluation of selected quality features of grain of durum wheat cv. Floradur depending on tillage and nitrogen fertilisation
 
More details
Hide details
1
Department of Herbology and Crop Plant Techniques, University of Life Sciences in Lublin ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 
2
Lubella S.A., ul. Wrotkowska 1, 20-469 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2011, 18(2), 481-489
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents an evaluation of selected parameters of grain quality of durum wheat cv. Floradur. The investigation included samples of grain from a field experiment in which durum wheat was sown in different tillage systems (ploughing tillage and ploughless tillage) and at different nitrogen doses (90 and 150 kg ha-1). The parameters assessed included total protein content, wet gluten, grain density (mass per hectolitre), grain uniformity, glassiness grain, total ash content and falling number. It was found that nitrogen fertilization had a greater impact on grain quality of wheat than tillage. The high dose of nitrogen (150 kg ha-1), compared to the standard dose (90 kg ha-1), increased the protein and gluten content in the grain, grain density and uniformity, glassiness, and total ash content. Tillage systems (ploughing tillage and ploughless tillage) differentiated the quality of grain only slightly. The exception was grain uniformity which was better in the ploughing system treatments than in the ploughless ones.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena wybranych wyróżników jakości ziarna pszenicy twardej odmiany Floradur w zależności od uprawy roli i nawożenia azotem
pszenica twarda, jakość ziarna, system uprawy roli, dawka azotu
W pracy przedstawiono ocenę wybranych wyróżników jakości ziarna pszenicy twardej odmiany Floradur. Materiał badawczy stanowiły próby ziarna pochodzące z doświadczenia polowego, w którym wysiewano pszenicę twardą w różnych systemach uprawy roli (płużnym i bezpłużnym) i dawkach azotu (90 i 150 kg·ha-1). Określono: zawartość białka ogółem, gluten mokry, gęstość ziarna (masa hektolitra), wyrównanie, szklistość, zawartość popiołu całkowitego i liczbę opadania. Stwierdzono, że większy wpływ na jakość ziarna pszenicy wywiera nawożenie azotem niż uprawa roli. Wysoka dawka azotu (150 kg·ha-1), w stosunku do standardowej (90 kg•ha-1) zwiększała zawartość białka i glutenu w ziarnie, gęstość i wyrównanie ziarna, szklistość ziarna oraz zawartość popiołu całkowitego. Systemy uprawy roli (płużny i bezpłużny) w niewielkim stopniu różnicowały jakość ziarna. Wyjątek stanowi wyrównanie ziarna, które na obiektach uprawy płużnej było lepsze niż w uprawie bezpłużnej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top