Efficiency of ozone in eliminating fungi and their metabolites – aflatoxins in damp grain corn
 
More details
Hide details
1
University of Life Sciences in Lublin Faculty of Herbology and Techniques of Plant Cultivation ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 
2
Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Life Sciences ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland
 
3
Department of Animal Hygiene and Environment, University of Life Sciences in Lublin, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2015-12-22
 
 
Acta Agroph. 2015, 22(4), 367-374
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Corn is one of the most important crop in the world and also the ideal habitat for the growth of fungi. Their growth on the surface and inside the grain depends on the moisture content and determines its shelf life. The present study attempted to determine the time required for the efficient removal of fungi and aflatoxin contamination of corn grain with 24% humidity. The ozonation process was carried out using the ozone concentration of 2 mg dm–3 for 15, 30, 60, 120 and 180 minutes. Quantification of fungi was carried out in accordance with PN-R-64791. The total aflatoxin content was tested using the immunoassay – ELISA. The study showed that the use of ozone gas causes nearly one hundred percent reduction in the total number of fungi and aflatoxins produced by them in a damp grain corn. 38% reduction of fungi contamination and 42% in aflatoxin level was observed after 15 minutes of operation. Extension of the contact time for 180 minutes resulted in 99% and 92% reduction respectively. Ozone treatment is effective tool in reducing the microbial load of raw material and is a promising, relatively inexpensive way to protect the raw material before any further processing.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Efektywność ozonowania w eliminowaniu grzybów toksynotwórczych oraz ich me-tabolitów – aflatoksyn w wilgotnym ziarnie kukurydzy
ozon, kukurydza, aflatoksyny, grzyby pleśniowe
Kukurydza jest jedną z najważniejszych roślin uprawnych świata, a jednocześnie idealnym siedliskiem dla rozwoju grzybów toksynotwórczych. Ich rozwój na powierzchni i wewnątrz ziarna warunkuje jego wilgotność oraz czas przechowywania. W przeprowadzonych badaniach podjęto próbę określenia czasu niezbędnego do efektywnego usuwania zanieczyszczenia aflatoksynami oraz skażenia grzybami pleśniowymi ziarna kukurydzy o podwyższonej wilgotności – 24%. Proces ozonowania prowadzono przy zastosowaniu ozonu w stężeniu 2 mg·dm–3 przez 15, 30, 60, 120 i 180 minut. Oznaczenie ilościowe grzybów przeprowadzono zgodnie z PN-R-64791. Zawartość sumy aflatoksyn zbadano metodą immunoenzymatyczną – ELISA. Przeprowadzone badania wykazały, że zastosowanie gazowego ozonu powoduje blisko stuprocentowe zmniejszenie ogólnej liczby grzybów pleśniowych i produkowanych przez nie aflatoksyn w wilgotnym ziarnie kukurydzy. 38% redukcję zanieczyszczenia grzybami i 42% obniżenie poziomu aflatoksyn obserwowano już po 15 minutach prowadzenia procesu ozonowania. Wydłużenie czasu działania ozonudo 180 minut spowodowało odpowiednio 99% i 92% redukcję grzybów pleśniowych i aflatoksyn. Przeprowadzone badania wykazały, że ozonowanie jest efektywnym sposobem zmniejszania zanieczyszczenia mikrobiologicznego surowca i należy do obiecujących, stosunkowo tanich metod zabezpieczenia ziarna kukurydzy przed dalszymi procesami biodegradacji.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top