Influence of human activity on the properties of soils and waters of hydrogenic habitats
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Department of Soil Science and Soil Protection, Agriculture University in Kraków, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
 
2
Department of Physics and Agrophysics, West Pomeranian University of Technology in Szczecin, ul. Papieża Pawła VI/3, 71-459 Szczecin
 
 
Acta Agroph. 2013, 20(4), 609-617
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The effects of the agricultural use of lands located in the vicinity of two hydrogenic habitats in the area of the Orawsko-Nowotarska Basin (Szaflary and Jablonka fens) on their soil and water properties and the direction of pedogenic processes occurring in their soils were investigated. It was found that the agricultural use of lands located in the vicinity of hydrogenic habitats significantly affected their soil and water properties. As a result of drainage irrigation, Jablonka fen soils passed the phase of accumulation of organic matter in the decession phase. This resulted in a change in their chemical and physical properties. As a result of run-off from the slope above Szaflary fen, used as pasture, the ionic composition of the waters was changed. Changes in the direction of the pedogenic process occurring in Jablonka fen soils and ionic composition of the water supply in Szaflary fen can cause the extinction of species valuable in terms of nature, namely stenotopic, plant and animal species, in these lands.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ działalności człowieka na właściwości gleb i wód siedlisk hydrogenicznych
młaki górskie, siedliska hydrogeniczne, działalność człowieka
Zbadano wpływ rolniczego użytkowania terenów położonych w pobliżu dwóch siedlisk hydrogenicznych z terenu Kotliny Orawsko-Nowotarskiej w Szaflarach i Jabłonce na właściwości ich gleb i wód oraz na kierunek procesów pedogenicznych zachodzących w glebach. Stwierdzono, że wykorzystanie przez człowieka terenów położonych bezpośrednio w pobliżu siedlisk hydrogenicznych znacząco wpłynęło na właściwości gleb i wód. W wyniku melioracji odwadniającej, gleby młaki w Jabłonce przeszły z fazy akumulacji materii organicznej w fazę decesji. Spowodowało to zmianę ich właściwości chemicznych i fizycznych. W wyniku spływów powierzchniowych, pochodzących ze stoku położonego powyżej młaki w Szaflarach użytkowanego jako pastwisko, zmianie uległ skład jonowy wód tej młaki. Zmiana kierunku procesu pedogenicznego zachodzącego w glebach młaki w Jabłonce oraz składu jonowego wód zasilających młakę w Szaflarach może spowodować ekstynkcje z tych terenów wielu cennych pod względem przyrodniczym, ściśle stenotopowych, gatunków roślin i zwierząt.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top