Effect of pH and selected heavy metals in soil on their content in plants
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2004, 4(1), 177–183
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Soils and plants (Taraxacum officinale L.) samples from different ecosystems of Poland were investigated. Ni, Cr, Cd and Pb content were determined in the soils and particular parts of the plants. The Pb content were higher in upper parts of the plants, however Ni, Cr and Cd content were higher in roots. No particular dependence of the studied metals in plants and in the soil was found. The soil pH influenced only on the Cd content in plants.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ pH i stężenie wybranych metali ciężkich w glebie na ich zawartość w roślinach
nikiel, chrom, kadm, ołów, gleba, mniszek lekarski, pH
Z siedmiu wybranych siedlisk naturalnych (gleby użytkowane rolniczo i trwałe użytki zielone), pobrano glebę i rośliny mniszka lekarskiego. W glebach oznaczono pH w KCl, oraz zawartość Ni, Cr, Cd, Pb. Stężenie tych metali określono również w poszczególnych częściach (korzenie, liście, kwiaty) roślin mniszka lekarskiego. Stwierdzono, że poza ołowiem badane metale kumulowały się głównie w korzeniach mniszka lekarskiego. Natomiast większe stężenie ołowiu odnotowano w liściach badanych roślin. Gleby nie wykazywały podwyższonej zawartości badanych metali. Kwaśny odczyn gleby tylko w przypadku kadmu zauważalnie wpłynął na większą jego zawartość w korzeniach badanych roślin.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125