Porosimetric curves of modified silica
 
More details
Hide details
1
Department of Analytical Chemistry, Medical University, ul. Staszica 6, 20-081 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2004, 4(1), 185-210
 
KEYWORDS
ABSTRACT
       Methodological aspects of mercury intrusion porosimetry (MIP) for granular materials of nonporous and porous internal grain structure are discussed. Particular attention is paid to correction of mercury intrusion curves connected with sample shrinking, contact angles, temperature increase, pore character of the sample and shrinking of the dilatometer. Mercury intrusion curves measured for nonporous glass and for a few silicagels with modified surfaces used in chromatography corrected for the effects described above. The errors resulting from neglecting these corrections in porosimetric data are illustrated and discussed. Basing on the corrected MIP curves, bulk density and solid phase density (helium pycnometry) measurements, total, intergranular and intragranular pore volumes were calculated for the materials studied.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza krzywych porozymetrycznych modyfikowanych żeli krzemionkowych
porozymetria rtęciowa, ciała kapilarno-porowate, korekcja danych, ściśliwość
       W pracy przedyskutowano stronę metodyczną pomiarów krzywych intruzji rtęci pod wysokimi ciśnieniami dla materiałów granularnych o porowatej i nieporowatej strukturze ziarna. Przedstawiono sposoby korekcji krzywych porozymetrycznych uwzględniające efekty związane ze wzrostem temperatury, charakterystyką porów badanego materiału, kątem zwilżania przez rtęć, ściśliwością próbki, rtęci oraz elementów aparatury (dylatometru). Na podstawie pomiarów porozyme-trycznych szkła, jako materiału nieporowatego, oraz porowatych adsorbentów stosowanych w chro-matografii, pokazano, w jaki sposób nieuwzględnienie poszczególnych etapów korekcji krzywych, wpływa na wyniki pomiarów zależności objętości porów od ich promienia oraz obliczeń krzywych rozkładu objętości porów. Dla wszystkich badanych materiałów zaobserwowano istotne różnice w przebiegu powyższych krzywych. Na bazie skorygowanych krzywych porozymetrycznych oraz pomiarów gęstości fazy stałej oraz gęstości objętościowej badanych materiałów obliczono wartości ich porowatości ogólnej, międzyziarnowej oraz wewnątrzziarnowej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top