Effect of pH and ionic Al3+ and Cu2+ on the concentration of magnesium in Trifolium pratense L
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics PAS, 20-290 Lublin, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Acta Agroph. 2013, 20(3), 473-480
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The objective of the work was to determine the content of magnesium in plants of Trifolium pratense L. which grew in an environment contaminated with aluminium or copper. The growth and development of the plants was carried out in hydroponics, with strictly controlled composition and pH of the growth medium. Copper was added to the medium (as an additional application) in a solution of CuSO4·5H2O, and aluminium in the form of a solution of AlCl3, at concentrations of Al+3 and Cu+2 of 20 and 100 mg dm-3. The concentration of magnesium, aluminium and cooper was determined by means of a ICP sequential emission spectrometer D-820 Hilger Analytical (UK) in extracts from the roots and aboveground parts. Decreasing pH of the medium did not cause any statistically significant changes in the concentration of the metals studied. There was a significant increase in the concentration of aluminium and copper in roots and aboveground parts of Trifolium pratense L. and lower magnesium concentration for plants that were grown in an environment contaminated with Al+3/ Cu+2 at a concentration of 100 mg dm-3. In the lower concentrations of both stressors (20 mg dm-3) a decrease was noted in the level of magnesium in the whole plant, and a statistically significant increase in the concentration of aluminium and copper in the roots of Trifolium pretense L. In the aboveground parts of the plants that grew in medium supplemented with 20 mg dm-3 of Al+3/Cu+2, the increase of the concentration of these metals was not statistically significant.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ pH oraz jonów Al3+ i Cu2+ na zawartość magnezu w Trifolium pratense L.
glin, miedź, magnez, Trifolium pratense L
Celem pracy było określenie zawartości magnezu w roślinach Trifolium pratense L., które rosły w środowisku skażonym glinem lub miedzią. Wzrost i rozwój roślin prowadzono w hydroponice, przy ściśle kontrolowanym składzie i pH pożywki. Do pożywki dodano miedź, (jako dodatkową aplikację) w formie CuSO4·5H2O lub glin w formie AlCl3 w stężeniach 20 i 100 mg·dm-3. .Zawartość glinu , magnezu i miedzi w ekstraktach z korzeni i części nadziemnych oznaczono Emisyjnym Sekwencyjnym Spektrometrem ICP D-820 Hilger Analytical. Obniżenie pH pożywki nie wpłynęło istotnie na zmiany zawartości badanych metali. W badanych roślinach Trifolium pratense L, które rosły w środowisku skażonym Al+3/Cu+2 w stężeniu 100 mg·dm-3 stwierdzono istotny wzrost zawartości glinu i miedzi zarówno w korzeniach, jak i częściach nadziemnych oraz obniżenie zawartości magnezu. Przy niższym stężeniu obu stresorów (20 mg·dm-3), odnotowano spadek zawartości magnezu w całej roślinie i istotne zwiększenie zawartości glinu i miedzi w korzeniach Trifolium pratense L. W częściach nadziemnych roślin, które rosły w pożywce  dodatkiem 20 mg·dm-3 jonów Al+3/Cu+2 , wzrost zawartości tych metali nie był statystycznie istotny.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top