Effect of cadmium ions on apparent surface area of barley roots (Hordeum vulgare L.)
 
More details
Hide details
1
Department of Ecology and Biology, Lviv State Agrarian University, ul. V. Velukogo 1, Dublyany, Ukraine
 
2
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2008, 12(2), 337-345
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of investigations was to determine the influence of intensity and cadmium stress time on changes of apparent surface area of the roots. Spring barley roots variety Peas were studied. The plants were taken from the Dublany research field of the Lvov State Agrarian University. Cadmium was added to the soil (leached forest-meadow chernozem) in the form of CdCl2 at concentrations of 0, 3, 15, 30 mg Cd+2 per kg of the soil. From the isotherms, apparent surface area was calculated using BET theory. The apparent surface area of the roots of the emergence stage and full maturity stage were studied. Under the influence of Cd+2 ions, apparent surface area decreased. Significant difference of the surface area was also observed for roots in the emergence stage and with cadmium concentration of 3 mg per kg of soil. Visible changes of the surface area (for all stress doses) were observed for roots in the full maturity stage. Stress time influenced significantly the surface area changes. It is probably connected with changes of physiological processes in the plant under influence of protracted stress and with tolerance mechanisms of cadmium stress.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ jonów kadmu na pozorną powierzchnię właściwą korzeni jęczmienia (Hordeum vulgare. L)
kadm, korzenie jęczmienia, pozorna powierzchnia właściwa
Celem przeprowadzonych badań było, określenie wpływu intensywności (stężenia) i czasu trwania stresu kadmowego na zmianę pozornej powierzchni właściwej korzeni. W badaniach wykorzystano korzenie jęczmienia jarego odmiany Pejas. Rośliny pochodziły ze stacji badawczej w Dublanach, stanowiącej obiekt doświadczalny Uniwersytetu Rolniczego we Lwowie. Do gleby (czarnoziem leśno-stepowy, wyługowany, wytworzony z lessu) dodano kadm jako CdCl2 w stężeniach 0, 3, 15, 30 mg∙kg gleby. Pozorną powierzchnię właściwą wyznaczano z izoterm adsorpcji (w oparciu o teorię BET), dla korzeni zebranych w fazie wschodów i w fazie pełnej dojrzałości. Pod wpływem jonów Cd+2 pozorna powierzchnia właściwa zmniejszyła się. Zaobserwowano że, dla korzeni w fazie wschodów najbardziej istotne zmniejszenie się powierzchni nastąpiło przy stężeniu Cd+2 3 mg∙kg gleby. Zdecydowanie bardziej istotne zmiany powierzchni właściwej (bez względu na nasilenie stresu) odnotowano dla korzeni zebranych w fazie pełnej dojrzałości. Czas trwania stresu istotnie wpłynął na zmiany powierzchni właściwej. Związane jest to prawdopodobnie ze zmianami procesów fizjologicznych w roślinie pod wpływem stresu, a także z mechanizmami tolerancji na stres kadmowy.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top