Effect of air temperature and atmospheric precipitation on yielding of sowing pea in central Poland
 
More details
Hide details
1
Faculty of Meteorology and Climatology, University of Warmia-Mazury ul. Plac Łódzki 1, 10-724 Olsztyn
 
 
Acta Agroph. 2009, 13(1), 113-120
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the results of a 12-year (1991-2002) study devoted t the determination of the effect of thermal and precipitation conditions on the growth, development and yielding sowing pea cultivars Agra and Piast. The study material originated from the cultivar valuation experimental station at Sulejów, located in central Poland. The meteorological data were made available by the Institute of Meteorology and Water Management. The authors applied the method of multiple linear and quadratic regression with step-wise selection of variables. Equations were assessed by means of the coefficient of determination. In the years under study, the average yield of sowing pea exceeded 4.4 t ha-1, and the duration of the vegetation period was 107 (Agra) or 105 days (Piast). It was found that air temperature and atmospheric precipitations accounted for 87% of variability in yielding of cv. Piast and for 82% – in the case of cv. Agra. In the equations obtained, the yielding of cv. Agra was related mainly to the atmospheric precipitations during the following phases – emergence-beginning of blooming, blooming, and end of blooming-technical ripeness, and in the case of cv. Piast – to the average air temperature of the period of blooming and of end of blooming-technical ripeness, and to the precipitations during the period of blooming extended by three decades.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ temperatury powietrza i opadów atmosferycznych na plonowanie grochu siewnego w środkowej Polsce
Groch siewny, Plon, czynniki meteorologiczne
W pracy przedstawiono wyniki 12-letnich (1991-2002) badań nad określeniem wpływu warunków termicznych i opadowych na wzrost, rozwój i plonowanie grochu siewnego odmian wąsolistnych Agra i Piast. Materiał badawczy o plonowaniu pochodził ze stacji doświadczalnej oceny odmian w Sulejowie, zlokalizowanej w środkowej Polsce. Dane meteorologiczne udostępnił Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zastosowano metodę regresji wielokrotnej liniowej i kwadratowej z krokowym doborem zmiennych. Równania oceniono za pomocą współczynnika determinacji. W badanych latach średni plon grochu przekroczył 4,4 tha-1, a długość okresu wegetacji wyniosła 107 (Agra) lub 105 dni (Piast). Stwierdzono, że temperatura powietrza i opady atmosferyczne w 87% wyjaśniły zmienność plonowania odmiany Piast oraz w 82% – odmiany Agra. W otrzymanych równaniach plonowanie odmiany Agra było uzależnione głównie od opadów atmosferycznych okresów: wschody-początek kwitnienia, kwitnienia i koniec kwitnienia-dojrzałość techniczna, a odmiany Piast od temperatury średniej okresu kwitnienia i koniec kwitnienia-dojrzałość techniczna oraz od opadów w czasie okresu kwitnienia wydłużonego o 3 dekady.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top