Effect of addition of maltodextrins to starch gels on some textural and colour parameters
 
More details
Hide details
1
Faculty of Food Technology, University of Agriculture ul. Balicka 122, 30-149 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2014, 21(2), 219-231
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Systems of potato starch and potato maltodextrins saccharified to various degrees (low, medium, or high) were investigated to understand the effect of maltodextrin addition on some rheological properties of starch pastes and on chosen textural properties and colour parameters of starch gels. The samples for the study were 10% water pastes of starch alone and starch with maltodextrin added in amounts constituting 10, 20, 30, 40 or 50% (w/w) of the starch. The rheological investigations included determination of flow curves at a temperature of 50°C. The flow curves obtained were described using the Herschel-Bulkley model. The gels were subjected to texture profile determination and to colour analysis in the CIELab space using D65 illuminant and 10° observer. It was found that maltodextrin affects the properties of starch gels even if it replaces as little as 10% of starch in the system. As the proportion of maltodextrin in the gel increases, its flow strength decreases, the thinning degree increases, and the textural parameters change. The changes, however, are not proportional either to the saccharification degree or to the proportion of maltodextrin in the gel. Maltodextrin present in starch gels, regardless of its amount, influences also the values of colour parameters in the CIELab system.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Efekt dodatku maltodekstryn o różnym stopniu depolimeryzacji na wybrane właści-wości tekstury i parametry barwy
skrobia, maltodekstryny, parametry reologiczne, parametr barwy
Celem pracy była analiza wpływu dodatku maltodekstryn ziemniaczanych o różnym stopniu depolimeryzacji na wybrane właściwości teksturalne oraz parametry barwy układów skrobi ziemniaczanej, w których 10-50% skrobi zostało zastąpione hydrolizatami ziemniaczanymi o różnym stopniu scukrzenia. Materiał badawczy stanowiła handlowa skrobia ziemniaczana oraz handlowe ziemniaczane maltodekstryny – nisko scukrzona, średnio scukrzona i wysoko scukrzona. Do badań sporządzono 10% kleiki skrobi ziemniaczanej w wodzie oraz kleiki, w których kolejno 10, 20, 30, 40 i 50% skrobi zastąpiono hydrolizatem skrobiowym. Z tak otrzymanych kleików wyznaczono krzywe płynięcia w temperaturze 50°C, oznaczono barwę w układzie CIELab oraz wyznaczono profil tekstury. Do opisu krzywych płynięcia zastosowano model Herschel-Bulkley. Przeprowadzone analizy dowiodły, że zastąpienie skrobi już 10% maltodekstryny wpływa na zmianę właściwości żeli. Zmiany te jednak nie są proporcjonalne ani do stopnia scukrzenia maltodekstryn ani do procentowego udziału hydrolizatów w żelach. Wraz ze wzrostem udziału maltodekstryn w żelach obniża się lepkość pozorna, wzrasta ich rozrzedzenie, a także zmieniają się wartości parametrów tekstury. Również nawet 10% udział maltodekstryny w żelach, powoduje zmianę wartości parametrów barwy w układzie CIELab przy zastosowaniu iluminantu D65 i obserwatora 10°.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top