Cyclic temperature and precipitation fluctuations in Poland in 19th-21st century
 
More details
Hide details
1
Institute of Climatology, Uniwersity of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieœcie 30, 00-927 Warszawa
 
 
Acta Agroph. 2004, 3(1), 21-33
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this research is to determine the range of air temperature and precipitation fluctuations in Warsaw and Krakow, in the last two Centuries. This research is to show the synchronization of cyclic climate fluctuations in Poland on the example of the above cities, and also to forecast the temperature and precipitation variations in the 21st Century. Past analyses of long-term surveys (Warsaw 1779-1998, and Krakow 1826-1998) suggest several air temperature cycles of significant amplitudes. They are ca. 3-5, 7-8, 10-13 and 73-113 years long, and the planetary cycle lasts for 178.9 years. Spectres and cycles of air temperatures, precipitations, NAO indicator, and sun activity were calculated based on the �regression sine� method. Interesting are the graphs of temporal changes in sun activity, and the North Atlantic Oscillation (NAO) indicator with forecast until 2100. Reconstructions and forecasts were arrived at based on interferences of the detected cycles: Wolf numbers and NAO indicator. Temporal air temperature courses in Europe in the last centuries evidence that contemporary climate warming in a large degree may have resulted form natural causes. Not without any meaning are almost congruent regression straights of standardized values of sun activity and air temperature in Warsaw between 1779-2000.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Cykliczne wahania temperatury i opadów w polsce w XIX-XXI wieku
temperatura, aktywność Słońca, widmo, wskaźnik NAO, prognoza
Celem pracy jest określenie zakresu zmian temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w Warszawie i Krakowie w ostatnich dwóch stuleciach. Jest nim też wykazanie synchroniczności cyklicznych wahań klimatu w Polsce na przykładzie tych miast oraz prognoza zmian temperatury i opadów w XXI wieku. Z dotychczasowych badań długich ciągów pomiarów wynika, że w Warszawie (1779-1998) i Krakowie (1826-1998) występuje kilka cykli temperatury powietrza o znaczących amplitudach. Są to cykle około 3-5, 7-8, 10-13, 73-113 lat i cykl planetarny 178,9 lat. Widma i cykle temperatury powietrza, opadów atmosferycznych, wskaźnika NAO i aktywności Słońca wyznaczono metodą "sinusoid regresji. Interesujące są wykresy czasowych zmian: aktywności Słońca i wskaźnika Oscylacji Północnego Atlantyku NAO wraz z prognozami sięgającymi po rok 2100. Rekonstrukcje i prognozy otrzymano na podstawie interferencji wykrytych cykli: liczb Wolfa prognozami wskaźnika NAO. Ciągi czasowe temperatury powietrza w ostatnich stuleciach w Europie świadczą, że współczesne ocieplenie klimatu może w dużym stopniu wynikać z przyczyn naturalnych. Nie bez znaczenia są prawie przystające proste regresji standaryzowanych wartości aktywności Słońca i temperatury powietrza w Warszawie w latach 1779-2000.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top