Comparison of semi-conductor laser radiation influence on spring and winter barley genotypes
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Plant Breeding and Seeds Production, Wrocław University of Environmental and Life Sciences Plac Grunwaldzki 24 a, 50-363 Wrocław
 
 
Acta Agroph. 2007, 9(2), 495-503
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In laboratory conditions, after pre-sowing laser stimulation, the sowing value and early development phases of spring and winter barley forms were estimated. The material for investigations were 8 spring forms: Barke, Binal, Edgar, Hanka, Jersey, Rastik, Rataj, Scarlett and 6 winter forms: Bażant, Bombay, Bursztyn, Carola, Gil and Gregor. Greater response to laser light was observed in the case of spring barley than of winter forms. Analysis of variance demonstrated stimulation of seedling length and interaction of cultivars with laser doses for all the features under study. For winter forms only interaction with seedling length was observed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Porównanie wpływu promieni lasera półprzewodnikowego na różne genotypy jęczmienia jarego i ozimego
formy jare i ozime jęczmienia, przedsiewna stymulacja laserowa, wartość siewna, cechy morfologiczne siewek
W warunkach laboratoryjnych po zastosowaniu przedsiewnej stymulacji laserowej oceniano wartość siewną i wczesne fazy rozwojowe u odmian jęczmienia. Materiał do badań stanowiło osiem odmian jarych: Barke, Binal, Edgar, Hanka, Jersey, Rastik, Rataj, Scarlett oraz sześć form ozimych: Bażant, Bombay, Bursztyn, Carola, Gil i Gregor. Większą reakcję na światło lasera obserwowano u form jarych niż ozimych. Analiza wariancji wykazała stymulację długości siewki oraz interakcję odmian z dawkami światła lasera dla wszystkich badanych cech. W przypadku form ozimych stwierdzono tylko interakcję dla długości nadziemnej części siewki.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top