Cadmium and lead in soft fruit from integrated production
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Life Sciences ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
 
2
Regional Agrochemical Station in Lublin, ul. Sławinkowska 5, 20-810 Lublin
 
3
Department of Plant Physiology, Institute of Biology, Maria Curie-Skłodowska University ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2010, 15(1), 5-11
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In a field study carried out in the Lublin region in 2005-2007 with integrated cherry, blackcurrant and raspberry production, contents of cadmium and lead were assessed. These metals were indicated with atomic absorption spectrophotometric (AAS) method. We found that the average contents of cadmium in cherry (0.0085 mg), blackcurrant (0.010 mg ) and raspberry (0.0305 mg Cd kg-1 of fresh matter) were low and did not exceed the norms. Average lead contents in cherry (0.080 mg), blackcurrant (0.109 mg) and raspberry (0.075 mg Pb kg-1 of fresh matter) were also very low and did not exceed Department of Health norms. Assessment of cherry, blackcurrant and raspberry fruit from the Lublin region with integrated production for the contents of cadmium and lead indicates they can be consumed without restrictions.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Kadm i ołów w owocach miękkich z integrowanej produkcji
zawartość, kadm, ołów, wiśnia, porzeczka czarna, malina, integrowana produkcja
W badaniach środowiskowych przeprowadzonych na Lubelszczyźnie w latach 2005-2007, na plantacjach, w których prowadzona była integrowana produkcja wiśni, porzeczki czarnej i maliny, oceniono zawartość kadmu i ołowiu metodą atomowej spektrofotometrii absorpcyjnej (ASA). Stwierdzono, że zawartość średnia kadmu w owocach wiśni (0,0085 mg Cd•kg-1 ś.m.), porzeczki czarnej (0,010 mg Cd• kg-1ś.m.) i maliny (0,0305 mg Cd•kg-1 ś.m.) była mała i nie przekraczała zawartości ustalonych przez Ministra Zdrowia. Zawartość średnia ołowiu w owocach wiśni (0,0801 mg Pb•kg-1 ś.m.), porzeczki czarnej (0,109 mg Pb•kg-1ś.m.) i maliny (0,075 mg Pb•kg-1 ś.m.) również była bardzo mała i nie przekraczała zawartości ustalonych przez Ministra Zdrowia. Ocena jakości owoców wiśni, porzeczki czarnej i maliny, pod względem zawartości kadmu i ołowiu, pochodzących z plantacji Lubelszczyzny z integrowaną produkcją wskazuje, że mogą być one bez ograniczeń przeznaczone do spożycia przez człowieka.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top